ПОШТОВАНИ,

На основу указане потребе са упознавањем са прописима којима је регулисано издавање и коришћење војне књижице и применом истих у будућем раду у вези коришћења војних књижица ваших чланова и података из истих, достављамо вам следећу информацију:


Одредбом члана 75. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“, бр. 880/9, 95/10 и 36/18) дефинисано је да се војном обвезнику који се води у евидецији издаје војна књижица. Војна књижица је лична јавна исправа којом војни обвезник доказује извршење војне обавезе и свој идентитет док је у војној служби. Забрањено је изношење војне књижице из Републике Србије. Образац војне књижице и начин његовог издавања прописује министар одбране.


Одредбом члана 76. став 1. тачка 2. Истог Закона прописана је дужност регрута и лица у резервном саставу да у року од осам дана од дана настале промене надлежном територијалном органу пријави губитак војне књижице.


Упутством о вођењу евиденције војних обвезника, радне и материјлане обавезе
(„СВЛ“ бр. 31/22) дефинисан је образац и начин издавања војне књижице. Ако је у војној књижици уписан ратни распоред, она представља војну тајну, из разлога што је одредбом члана 59. става 3. Закона о војној, радној и материјалној обавези прописано да су подаци о ратном распореду тајна.


Тачкама 2. и 3. Одлуке о одређивању степена тајности података у Министарству одбране и Војсци Србије („СВЛ“ број 5/16) прописано је да су тајни подаци у Министарству одбране и Војсци Србије подаци од интереса за Републику Србију настали обављањем послова и задатака одбране који су законом, другим прописом или одлуком овлашћеног лица донетом у складу са законом одређени за тајне и означени одређеним степеном тајности.


Тајним подацима из претходног става одлуке сматрају се документи, њихове репродукције, односно копије и материјали који садрже тајне податке, без обзира на форму, односно носач података (папир, магнетни или оптички медиј, дискета, УСБ меморија, смарт картица, компакт диск, микрофилм, видео и аудио запис и др.) на којем су записани или меморисани тајни подаци, као и системи, уређаји, пројекти, планови, објекти, средства посебне намене, организација и послови који су у вези са тајним подацима од значаја за одбрану и безбедност земље.


Из напред наведеног произилази став Министарства одбране да копирање војне књижице која садржи бројни назив ратне јединице, мобилизацијско место и мобилизацијско збориште на које се војни обвезник јавља није дозвољено, и
да погодује отицању тајних података из разлога што исти подаци могу бити
злоупотребљени и учињени доступним непозваним лицима, у земљи и
иностранству.

Претходни став опредељује предузимање одређених мера других надлежних органа на установљавању постојања  евентуално законом прописаних недозвољених радњи.С поштовањем,

пуковник др Ђорђе Калањ

Сектор за људске ресурсе

Управа за традицију, стандард и ветеране

Београд, Немањина 15

тел. 011/32-03-055  факс: 011/2910-190