У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 20.02.2017.године  у Београду усвојен је

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА “СЛОБОДНО НЕБО СРБИЈЕ“

 

 Област остваривања циљева

  

Члан 1.

Удружење “СЛОБОДНО НЕБО СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области очувања и ширења слободарских идеја и патриотских традиција републике Србије,те унапређења и заштите животне средине.

Циљеви удружења

 

Члан 2.

Циљеви Удружења су: афирмација људских  слобода и права, демократије, социјалне правде и солидарности, толеранције и равноправности,развој правно уређене државе и правне регулативе ветерана; рекреативно планинарење, едукацију чланова (посебно деце и омладине) по питањима из спортске оријентације, концепта исхране из природе и заштите животне средине, као и промовисање здравијег начина живота и исхране, кроз активне едукативне боравке у природи и примену дарова из природе у исхрани.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 1. Организује и учествује, само или у заједници са другим организацијама, деловање у јавном животу,сарађује са другим организацијама,удружењима,покретима и хуманитарним организацијама;
 2. Стара се о потпуној правној регулативи ветеранске популације,негује традиције ратника свих ратова;
 3. Организује, само или у заједници са другим организацијама, рекреативно – едукативне боравке у природи, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге врсте активности у области заштите животне средине;
 4. Сарађује са универзитетима, школама, савезима, стручним удружењима и другим организацијама који се баве спортом и здравијим начином живота,
 5. Доношење јединствених Правилника и стандарда о стручном раду;
 6. Подизање опште свести, културе и морала друштва;
 7. Подизање опште свести о здрављу као последици исхране и физички активног боравка у природном амбијенту у циљу јачања одбрамбене моћи земље.
 8. Учествује у програмима од јавног интереса републике Србије.

Члан 4.

Удружење реализује и остварује следеће садржаје и задатке:

 • ствара услове за даљи развој свих активности Удружења, кроз подизање опште свести о изворним вредностима природе и боравкa у њој;
 • самостално и у сарадњи са сродним организацијама организује : такмичења, излете, походе, логоровања, таборе, кампове, слетове, сусрете, успоне, експедиције,  и друге спортске и планинарско – еколошке манифестације кроз једнодневне, викенд и вишедневне боравке у природи, утврђује принципе и доноси правилнике за такмичења у такмичарским дисциплинама;
 • боравак у природи по концепту и других активности у иностранству;
 • организује стручно оспособљавање чланства,кадрова и такмичарских екипа;
 • води евиденцију свих чланова огранака, секција, клубова;
 • води евиденцију, пројектује, усклађује изградњу, обележавање, одржавање и чување терена за такмичење и пешачких путева, стаза и трансверзала;
 • јача материјалну основу огранака  и клубова;
 • брине о заштити животне средине, а нарочито еколошке и планинарске етике;
 • развија камп, као место обуке
 • издаје лиценце, сертификате, признања и друга  акта из домена обуке,а правилнике о њиховим издавањима донеће Управни одбор;
 • остварује контакате са надлежним државним органима  и органима локалне самоуправе, организацијама и институцијама;
 • припрема програме међународне сарадње;
 • активно учествује у раду домаћих и међународних асоцијација чији  је члан;
 • пропагира одбрамбену способност друштва и спортскe дисциплинe преко средстава јавног информисања и на други начин, са посебним акцентом на здрављу укупне популације;
 • припрема предлог годишњег програма за финансирање из државног буџета и пројекте за учествовање на конкурсима државних органа и међународних организација;
 • организује издавачку, информативну и пропагандну делатност;
 • сарађује са средствима јавног информисања ради упознавања јавности са проблемима одбране друштва и ратних војних ветерана
 • организује и спроводи маркетиншку делатност;
 • обавља и друге послове који су од интереса за  животну средину уопште.

 

Члан 5.

Спортске дисциплине и друге активности:

 • Рекреативно планинарење, кроз пешачење у природи.
 • Општа планинарска оријентација, оријентиринг.
 • Трчање у природи.
 • Брдски (планински) бициклизам.
 • Експедиционизам.

Наведене дисциплине су дефинисане Правилником о спортским дисциплинама Планинарског савеза Србије.

Назив и седиште

Члан 6.

Назив Удружења је“СЛОБОДНО НЕБО СРБИЈЕ“

Скраћени назив је: „СНС“.У свом деловању користи се пун и скраћени назив

Удружење има седиште у Београду, Булевар др Зорана Ђинђића 4/29

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 7.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година пријаву за учлањење подноси његов законски заступник.

Чланство у Удружењу се заснива на добровољности, уз прихватање правилника, критеријума, одлука и других посебних аката и услова које, у складу са законом, донесе Скупштина и Управни одбор Удружења .

Сваком члану издаје се чланска карте која симболизује припадност Удружењу. Начин израде,садржај (приступнице и чланске карте) и поступак уручења утврђује Управни одбор.

Члан 8.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника;

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења;

У случају смрти

Неплаћањем чланарине

Коначну одлуку о престанку чланства, по предложеном решењу Суда части  или по жалби члана на то решење, доноси скупштина Удружења.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 9.

Удружење може члановима и грађанима, посебно заслужним за рад у остварењу циљева и задатака доделити звање заслужног или почасног члана.

Звање заслужног и почасног члана, на предлог Управног Одбора, додељује Скупштина Удружења.

Члан 10.

Чланови који приступе Удружењу могу бити регистровани као такмичари у такмичарским дисциплинама или могу своје чланство заснивати на рекреативном бављењу планинарским активностима.

Члан 11.

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација чланова у надлежности Удружења с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.

Одредбе општих аката Удружења којима се на било који начин утврђује или ствара дискриминација лица у њиховој надлежности – не примењује се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништавна су.

У Удружењу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

Права обавезе и одговорност чланства

 

Члан 12.

Члан Удружења има право:

1) равноправно, са другим члановима, учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини,као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења,

Члан 13.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор;

5) чува имовину Удружења;

6) чува углед Удружења.

 

Члан 14.

У Удружење се могу, по захтеву и уз сагласност Управног одбора, учланити и организације за обављање спортске делатности, професионална и стручна удружења, и друге организације које својом активношћу и делатношћу унапређују рад Удружења.

Члан 15.

Удружење води евиденцију својих чланова (Књига чланова), и друге базичне евиденције. Одлуке органа Удружења обавезно се уносе у Књиге одлука.

Члан 16.

Чланови Удружења  који намерно или из нехата поступе супротно Статуту и другим општим актима, одлукама органа или овлашћених лица или повреде углед Удружења могу дисциплински одговарати и бити кажњени:

 1. опоменом;
 2. јавном опоменом;
 3. суспензијом;
 4. забраном обављања дужности;
 5. искључењем из Удружења.

Управни одбор Удружења ближе уређује дисциплинске мере и дисциплинске прекршаје у складу са овим Статутом.

Члан 17.

Ниједан члан Удружења не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне последице због коришћења својих права утврђених Законом, и општим актима Удружења.

Унутрашња организација

 

Члан 18.

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, Веће части, Председник Удружења, Потпредседник Удружења, Начелник и Секретар

Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора

Удружењем  управљају, преко својих изабраних тела и органа, пунолетни чланови – из састава редовног чланства и делегати – из састава огранака, на основу званичне евиденције чланства и огранака.

Члан 19.

Мандат чланова органа Удружења траје четири године са могућношћу поновног избора. После два мандата, бирани члан, може бити поново биран после паузе од једног мандата.

У случају када је истекао мандат органа Удружења,а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности новоизабраних органа.

Члан 20.

Лица која су правноснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство; тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и за кривична дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити функције Председника, Потпредседника, Начелника, Секретара, ликвидатора или чланова органа Удружења, док трају правне последице осуде .

Члан 21.

Чланови органа Удружења одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке, издвојили своје мишљење  или су се уздржали од гласања.

Члан 22.

Члан органа Удружења нема право гласа на седници органа Удружења кад се одлучује:

1)         О покретању спора или одустајању од спора против њега;

2)         О одобравању послова између њега и Удружења, у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;

3)         Његовој одговорности или разрешењу.

Члан органа нема право гласа ако се одлука односи на закључење  правног посла са њим или на то да се спор између њега и поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

Члан 23.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Број чланова Скупштине се утврђује на основу Књиге чланова Удружења  пре почетка сваке седнице Скупштине. Делегати у Скупштини имају права утврђена Законом, овим Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Рад Скупштине ја јаван. О раду Скупштине води се записник, који потписују Председник и записничар.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Изборна седница Скупштине одржава се сваке четврте године, по правилу најкасније два месеца пре истека мандата Председнику Удружења.

Изборну и редовну седницу Скупштине сазива Председник Удружења на основу одлуке Управног одбора.

Седница се заказује писаним  обавештењем, најмање 20 дана пре одржавања, са назнаком о: месту одржавања, времену почетка рада и предлогу дневног реда. У прилогу се обезбеђују и одговарајући материјали.

Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, Надзорног одбора или на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине.

Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже, а Скупштина расправља и одлучује само о питањима због којих је сазвана.

У случају да Председник не сазове ванредну седницу у предвиђеном року, сазива је Надзорни одбор у року од десет дана.

Чланови Удружења обавештавају се о месту, датуму за седницу Скупштине и дневном реду, усмено на редовном састанку и/или електронском поштом, по правилу најмање 2 недеље пре одржавања седнице Скупштине.

Члан Удружења може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине.

Председник Удружења најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и/или на интернет сајту.

Скупштина може да заседа ако седници присуствује више од половине чланова и представника са правом гласа.

Уколико у заказано време почетка нема кворума, Скупштина почиње са радом и пуноправно одлучује након 30 минута, ако је присутна једна трећина представника. Уколико није испуњен ни тај услов, Председник у року од 15 дана сазива нову седницу Скупштине.

Скупштина пуноправно одлучује већином гласова присутних чланова и представника са правом гласа, јавним или тајним гласањем, о чему се гласа на самој Скупштини.

Скупштина све одлуке доноси јавно, дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статутарним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Одлуке Скупштине су обавезујуће за све органе и чланове Удружења,као за све Секције – Огранке и др. организације учлањене у Удружење.

О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних чланова.

Седница Скупштине одвија се по Пословнику о раду Скупштине.

На почетку седнице Скупштине, Председник Удружења утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.

Радом Скупштине, до избора радног председништва, руководи председник Удружења.

Председник Удружења има право гласа при одлучивању у Скупштини.

Члан 24.

Скупштина:

 1. Доноси план и програм рада;
 2. Усваја Статут,као и измене и допуне Статута;
 3. Усваја друге опште акте Удружења;
 4. Бира и разрешава чланове Управног одбора;
 5. Разматра и усваја,најмање једном годишње,извештај Управног одбора;
 6. Разматра и усваја финансијски план и извештај;
 7. Одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 8. Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 9. Разматра актуелна питања рада Удружења, доноси одлуке и закључке, заузима ставове и даје мишљења и препоруке;
 10. Усваја Кодекс понашања чланова Удружења;
 11. Одлучује о располагању непокретностима Удружења;
 12. Усваја Пословник о раду Скупштине Удружења;
 13. Доноси Одлуку о промени имена Удружења;
 14. Одлучује о формирању огранака и њиховом статусу у Удружењу;
 15. Бира, именује, опозива и разрешава дужности чланове, Надзорног одбора и Суда части као и Серетара, Начелника, Председника и Потпредседника;
 16. Доноси Одлуку о отуђивању имовине Удружења;
 17. Одлучује, као другостепени орган, о жалбама на одлуке Већа части Удружења и њена одлука је коначна;
 18. Одлуке о оснивању и укидању служби и усваја њихова оснивачка акта ако, се оне формирају као правна лица;
 19. Верификује или опозива закључене споразуме или уговоре који су од интереса за постојање и развој Удружења;
 20. Одлучује о налазима и предлозима Надзорног одбора;
 21. Одлучује о именовању (заслужних), почасних чланова, о похваљивању и награђивању;

Члан 25.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења,руководи  пословима Удружења између седница Скупштине на основу Закона, овог  Статута, програмске оријентације и осталих одлука и закључака Скупштине.

Управни одбор се састоји од 7 (седам) чланова, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту функцију највише два мандата, уз могућност поновног бирања, на трећи мандат, после паузе од једног мандата.

Председник, Потпредседник и Секретар су истовремено и Председник, Потпредседник и Секретар Управног одбора.

Председник Управног одбора или лице које он овласти, руководи радом истог.

Најмање једна петина чланова Управног одбора морају бити жене.

Управни одбор одржава редовне и ванредне седнице.

Редовне седнице организује по годишњем плану рада Управног одбора, најмање једном тромесечно, а ванредне заказује и одржава по потреби.

Седнице Управног одбора сазива Председник или Секретар Удружења,у складу са Пословником.

Управни одбор се обавезно сазива на захтев Надзорног одбора или најмање четири члана Управног одбора.

Ако Председник не сазове седницу Управног одбора у року од 15 дана, од дана подношења захтева, седницу ће сазвати предлагачи.

Други захтеви за сазивање седница Управног одбора достављају се Председнику Управног одбора који ће, након консултације са осталим члановима Управног одбора, одлучити о сазивању седнице.

Члан 26.

Управни Одбор Удружења броји 7 (седам) чланова и то:

1)         Председник Удружења ;

2)         Потпредседник Удружења;

3)         Секретар Удружења;

4)         Начелник Удружења;

5)         три члана Управног одбора Удружења, које именује Скупштина;

Члан 27.

Чланови Управног одбора за свој рад одговарају Скупштини и обавезни су да присуствују седницама Скупштине.

Члану Управног одбора мандат може да престане и: смрћу, оставком, разрешењем и престанком чланства у Удружењу.

Скупштина може да разреши дужности сваког члана Управног одбора пре истека мандата. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје до краја мандата чланова Управног одбора који нису разрешени.

Предлог за разрешење члана Управног одбора може да покрене и Председник, који истовремено може да предложи и кандидата за новог члана.

Уколико превремено престане мандат више од три члана Управног одбора, услед смрти, оставке или престанка чланства у Удружењу, обавезно се, без одлагања, сазива ванредна седница Скупштине.

Члан 28.

Управни одбор може да ради и одлучује ако је на састанку присутно више од половине чланова Управног одбора.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова  присутних чланова, а општа акта из своје надлежности, већином гласова свих чланова Управног одбора.

Код одлучивања о питањима које не трпе одлагање, могуће је да чланови Управног одбора одлуку донесу телефонским изјашњавањем или електронском поштом, а такве одлуке се уносе у записник прве наредне седнице Управног одбора.

Начин рада Управног одбора уређује се Пословником о раду.

Члан 29.

Стално одсутни чланови су они који су неоправдано изостали са три седнице узастопно.

О појединачном питању, изузетно,  чланови Управног одбора могу да се изјасне у писаном облику.

На седници Управног одбора могу да учествују представници Надзорног одбора и Већа части, без права гласа.

Члан 30.

Задаци Управног одбора Удружења су да:

–           руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

–           организује редовно обављање делатности Удружења;

–           поверава посебне послове члановима, комисијама и др. телима Удружења;

–           доноси финансијске одлуке у име Удружења;

–           одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута,сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна,који подноси Скупштини на усвајање;

–           одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о Удружењима и по потреби, одређије посебног заступника за тај поступак;

–           решава сва текућа питања која нису у искључивој надлежности Скупштине;

–           припрема материјал за Скупштину и, преко Председника, подноси Скупштини годишњи извештај о раду Удружења и његових органа;

–           припрема и доноси финансијски план и стара се о његовом извршењу;

–           води рачуна о исправности материјално-финансијског пословања и доноси све одлуке у вези с тим;

–           припрема и подноси Скупштини финасијски извештај;

–           Усваја завршни рачун Удружења;

–           припрема план и програм рада Удружења и предлаже Скупштини краткорочне и дугорочне циљеве и стара се о реализацији истих;

–           припрема и усваја општа акта Удружења потребна за рад и остваривање циљева која нису у надлежности Скупштине;

–           утврђује предлог одлуке о статусним променама;

–           управља имовином Удружења, без права располагања;

–           доноси одлуке о прихватању или одбијању молби за пријем у чланство или излазак из чланства Удружења, одлучује о суспензији или предлаже искључивање члана, у складу са Законом и овим Статутом;

–           утврђује ценовник услуга Удружења,висину уписнине, чланарине и друге финансијске обавезе чланова;

–           обезбеђује, по могућству, средства за рад Удружења;

–           припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине;

–           одређује накнаду стручним сарадницима и члановима Удружења;

–           утврђује зараде привремено и повремено ангажованих лица у Удружењу;

–           предлаже Скупштини (утврђује) награде и признања  Удружења организацијама и појединцима за заслуге и резултате у остваривању циљева и задатака Удружења;

–           утврђује сукоб интереса и одобрава правне послове у случају сукоба интереса;

–           одлучује о оснивању привредних, спортских друштава, установа, агенција и др. од значаја за Удружење и његове чланове;

–           одлучује о именовању органа правних лица која оснива у име Удружења;

–           одлучује о покретању спора или одустајању од њега;

–           образује Секретаријат Управног одбора;

–           доноси Дисциплински правилник Удружења на предлог Већа части;

–           утврђује и усваја правилнике о раду, програме, планове рада комисија, служби и других радних тела и усваја њихове извештаје о раду;

–           оснива, односно укида фондове и регулише њихов рад и коришћење;

–           доноси одлуку о начину организовања активности, висини дневница и других трошкова везаних за функционисање Удружења;

–           одређује који се документи и подаци сматрају службеном и другом тајном;

–           одлучује о захтевима за оснивање Секција, Огранака, Подружница, клубова и сл.;

–           припрема радне и друге материјале за Скупштину;

–           бира (именује) представнике Удружења у Савезе и организације којима приступи;

–           иницира, организује и сазива саветовања, семинаре, течајеве и друге скупове и сарађује у томе са органима, чланством, огранцима и др. сарадницима;

–           сарађује са Надзорним одбором у смислу придржавања законских и других прописа и одредби Статута и омогућује му увид у свој рад;

–           успоставља везу са државним органима, органима локалне самоуправе и другим организацијама поводом питања која се односе на остваривање циљева и садржаја рада Удружења;

–           одлучује о сарадњи са сродним организацијама у земљи и иностранству;

–           утврђује предлоге за доделу признања организацијама и појединцима заслужним за развој Удружења и предлаже лица за категоризацију;

–           расправља о представкама и жалбама, те доноси мишљења и одлуке у вези са њима;

–           обавља све друге активности везане за остваривање циљева Удружења,које су на основу овог Статута у његовој надлежности, или које нису, на основу овог Статута, у изричитој надлежности Скупштине или других органа.

Члан 31.

Седнице Управног одбора се снимају, а Секретар Удружења, на основу снимка, сачињава записник, који потписују председавајући седнице и записничар – Секретар.

Члан 32.

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбора  може образовати сталне – повремене комисије и радна тела или именовати поједина лица.

Одлуком о образовању комисије или радног тела, односно именовању лица, утврђује се њихов састав и делокруг  рада. Управни одбор координира и усмерава њихову активност и расправља о њиховом раду.

Члан 33.

Сталне комисије Удружења су:

–           Стручна Комисија за даљи развој концепта Удружења.

–           Комисија за маркетинг и МФП.

–           Комисија за спортске и друге објекте.

–           Комисија за заштиту животне средине.

Члан 34.

Председник Удружења је по функцији Председник Скупштине и Председник Управног одбора и руководи њиховим радом.

Председника Удружења  бира Скупштина. Председник Удружења бира се на време од четири године и може бити поново биран на исту функцију.

За Председника се предлажу најмање 2 (два) члана Удружења. Један члан може да предложи само једног кандидата за Председника.

Предлози се подносе Секретаријату Удружења у писаној форми, најкасније 15 (петнаест) дана пре одржавања изборне седнице Скупштине.

Кандидати за Председника Удружења дужни су да најкасније 10 (десет) дана пре одржавања Изборне седнице Скупштине, доставе своју биографију, програм рада и листу са по 2 (два) кандидата за Потпреседника, Начелника и Секретара, који се достављају члановима Скупштине Удружења  у електронском облику.

Председник Удружења за свој рад одговара Скупштини.

Члан 35.

Удружење представља и заступа председник Удружења, без ограничења, у складу са Законом и Статутом удружења.

У одређеним ситуацијама Председник, као заступника,  може да овласти и друго лице из састава управних органа Удружења. У акту којим овлашћује друго лице за заступање, Председник му дефинише обавезе, овлашћења и друга питања у вези са тим.

У случају дуже спречености Председника, дужност Председника врши лице које овласти Председник Удружења.

У случају трајне спречености Председника, дужност Председника, до прве Скупштине, врши Потпредседник или лице које за то овласти Управни одбор.

Члан 36.

У извршавању својих права и дужности Председник Удружења обавља нарочито следеће задатке:

–           представља и заступа Удружење, као овлашћено лице, са правом потписа, без ограничења и има права и дужности финансијског налогодавца;

–           одговоран је за рад и поштовање закона, Статута и  Правилника о раду;

–           руководи радом Удружења  и усклађује активности органа ;

–           сачињава план рада за мандат за који је изабран;

–           у сарадњи са Секретаром стара се о правовременој припреми састанака  Управног одбора и Скупштине и изради материјала за састанке;

–           стара се о извршењу програма, планова, одлука и закључака Скупштине, и у вези с тим обавештава Скупштину;

–           стара се о извршењу одлука и закључака Управног одбора;

–           стара се о остваривању циљева Удружења и права и обавеза чланова Удружења и предузима потребне мере;

–           сазива састанке Управног одбора и руководи њиховим радом, као и седнице Скупштине Удружења у складу са Статутом и Пословником;

–           подноси Скупштини годишњи извештај о раду Удружења и предлаже програм рада за наредну годину;

–           утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор;

–           потписује одлуке и друга општа акта које доноси Скупштина и Управни одбор;

–           предлаже годишњи буџет Удружења и у сарадњи са  Секретаром, обезбеђује финансијска и друга средства за рад ;

–           одлучује о преносу овлашћења, из своје надлежности, на Секретара и друга руководећа лица из Управног одбора Удружења и дефинише надлежности овлашћеног лица;

–           организује, усмерава и врши координацију сарадње са надлежним државним органима и другим органима и организацијама;

–           остварује сарадњу са спортским савезима и организацијама;

–           одобрава службена путовања у земљи и иностранству;

–           обавља и друге послове одређене овим статутом и Пословником о раду Управног одбора као и друге послове које му одреди Скупштина.

Члан 37.

У случају да Скупштина Удружења не усвоји годишњи извештај о раду Удружења, приступа се гласању о поверењу (разрешењу) Председника.

Председнику Удружења престаје функција пре истека времена, на које је изабран, оставком или разрешењем.

Уколико Председник Удружења поднесе оставку, његове послове преузима Потпредседник или најстарији члан Управног одбора, који је дужан да сазове ванредну изборну Скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке.

Скупштина може Председника да разреши дужности пре истека мандата.

Председник је разрешен ако за његову смену гласа већина од укупног броја чланова Скупштине. Разрешењем председника разрешавају се и сви чланови Управног одбора с даном прве седнице Скупштине на којој се бира нови Председник, у складу са овим Статутом.

До избора новог Председника и чланова, Управни одбор може да обавља само послове предвиђене већ претходно усвојеним планом и програмом рада.

Члан 38.

Удружење има једног Потпредседника који је уједно и Потпредседник Управног одбора.

Потпредседник Удружења замењује Председника по овлашћењу,  у случају његовог одсуства и у случајевима предвиђеним законом.

О свим радњама из надлежности Председника, Потпредседник је дужан да извести Председника одмах по престанку разлога за замењивање.

Члан 39.

Начелник Удружења је члан Управног одбора.

Начелник руководи начелништвом које поред њега чине руководиоци комисија,секција и кампова за обуку. Начелништво подстиче и координира планинарске спортске активности и утврђује годишње планове спортских активности и предлоге планова акција.На предлог Начелника, Управни одбор именује ужи састав Начелништва.

Члан 40.

Секретар Удружења је стручно лице, које је по свом положају Секретар Скупштине и Управног одбора.

Секретар за свој рад одговара Председнику, Управном одбору и Скупштини .

Члан 41.

Секретар Удружења :

–           заступа Удружење у имовинским и другим правним пословима;

–           руководи стручном службом Удружења , организује и контролише обављање стручних послова и предузима мере за њихово унапређење;

–           организује и води пословање Удружења и стара се да се оно обавља у складу са Законом, Статутом и другим општим актима и пословном политиком;

–           стара се о извршењу одлука органа и тела Удружења ;

–           стара се о остваривању права и дужности чланова органа и тела Удружења;

–           стара се о извршењу финансијског плана Удружења ;

–           издаје решења за службена путовања у земљи и иностранству по одобрењу Председника Удружења ;

–           припрема седнице органа Удружења

–           снима седнице Скупштине и Управног одбора, сачињава и чува записнике;

–           обавља у друге послове у складу са Статутом и другим актима Удружења.

Члан 42.

Надзорни одбор Удружења је самостални орган који врши контролу спровођења Статута и других општих аката Удружења , контролу материјално-финансијског пословања и његове стручне службе и надзор над законитошћу рада органа Удружења , а извештај о томе подноси Скупштини.

Члан 43.

У случају уочавања неправилности у току надзора, Надзорни одбор о томе обавештава Председника, Секретара и Управни одбор.

Председник Удружења је дужан да, на образложени захтев  Надзорног одбора, у року од двадесет дана од пријема захтева сазове ванредни састанак Управног одбора, са захтеваним дневним редом.

Члан 44.

Надзорни одбор (НО) броји 3 (три) члана и 2 (два) заменика, које бира Скупштина на мандат од 4 (четири) године, из реда својих чланова и из реда експерата за поједине области.

Чланови Надзорног одбора, из свог састава, бирају Председника Надзорног одбора и Заменика председника Надзорног одбора, а нови Председник је дужан да о одлуци обавести Управни одбор најкасније за седам дана од дана одржавања седнице, односно тридесет дана од дана изборне Скупштине.

Члан 45.

Кандидовање и избор чланова Надзорног одбора врши се у складу са Правилником о начину избора кандидата за чланове органа .

Чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови  других органа Удружења .

Надзорни одбор доноси свој Пословник о раду, а верификује га Скупштина.

Члан 46.

Надзорни одбор између две Скупштине даје мишљење о значењу појединих одредби Статута Удружења , а коначно тумачење даје прва наредна седница Скупштине.

Надзорни одбор, самостално или на предлог Управног одбора, изриче мере упозорења члановима и органима Удружења у случајевима неиспуњавања статутарних обавеза.

У случају битне повреде Статута Удружења или закона, које учине органи , а на предлог Надзорног одбора их не отклоне у задатом року, Надзорни одбор може да иницира или сазове ванредну Скупштину у складу са чланом 23 овог Статута.

Члан 47.

Надзорни одбор има право увида у рад Удружења , а сви органи  обавезни су да Надзорном одбору омогуће увид у пословање и документацију.

Надзорни одбор прегледа годишње обрачуне и утврђује да ли се пословне књиге       Удружења  воде у складу са законским прописима,

Надзорни одбор, у циљу отклањања уочених неправилности, предлаже мере надлежном органу.

Надзорни одбор најмање два пута годишње обавља преглед материјално-финансијског пословања,

Своје налазе о раду Удружења у виду извештаја, Надзорни одбор једном годишње подноси Скупштини, а једном у шест месеци Управном одбору.

Члан 48.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја својих чланова.

Чланови Надзорног одбора могу да присуствују раду свих органа и радних тела Удружења без права гласа

Чланови надзорног одбора могу бити поново бирани на исту функцију.

Члан 49.

Веће части је  орган Удружења који је, као првостепени орган, надлежан да води поступак против чланова који се огреше о морални кодекс понашања, непоштовања циљева и задатака постојања Удружења  и изриче мере,  у циљу очувања угледа Удружења.

Кандидовање и избор Већа части врши се у складу са Правилником о избору кандидата за органе Удружења.

Веће части бира Скупштина на четири године, а чини га три члана и два заменика.

Чланови Већа части између себе бирају Председника и заменика Председника Већа части и о томе извештавају Управни одбор Удружења .

Веће части доноси Пословник о свом раду, кога верификује Скупштина.

Веће части одлуке доноси већином гласова.

Чланови Већа части не могу истовремено бити и чланови Управног и Надзорног одбора.

Члан 50.

Веће части покреће дисциплински поступак самостално или на предлог Управног одбора или Надзорног одбора.

Веће части ради и доноси одлуке на основу овог Статута и Правилника о дисциплинској одговорности.

Због кршења одредби Закона, Статута и других аката органа Удружења  појединцу члану или органу Веће части може изрећи једну од следећих мера:

 1. интерну опомену;
 2. јавну опомену;
 3. посебну обавезу;
 4. забрану учешћа у раду органа и радних тела, на одређено време или трајно;
 5. забрану располагања финансијским средствима и документима Удружења, на одређено време или трајно;
 6. Искључење из Удружења које може бити привремено или трајно.

У току поступка, Веће части може суспендовати оног према коме се води поступак до доношења одлуке Већа части или коначне одлуке Скупштине Удружења.

Мера посебне обавезе, једна или више, може бити изречена као самостална мера или уз друге мере.

Жалбе на одлуке Већа части подносе се Скупштини Удружења чије су одлуке коначне.

Члан 51.

Веће части Удружења може донети следеће одлуке:

–           Одбацити захтев или жалбу.

–           Одбити захтев или жалбу као неосновану, у целини или делимично.

–           Усвојити захтев, у целини или делимично.

–           Усвојити жалбу и поништити или преиначити жалбену одлуку.

Члан 52.

Извештај о свом раду Веће части подноси Скупштини и Управном одбору.

Члан 53.

Спорове између Удружења и његових чланова у вези спровођења Статута и општих аката,  решава Веће части, а као другостепени орган Скупштина.

Члан 54.

Секретаријат Удружења Управног одбора се формира ради ефикасног спровођења одлука Скупштине и Управног одбора Удружења; благовременог извршавања задатака; ефикаснијег остваривања циљева Удружења и координације рада органа и лица са посебним овлашћењима,   у складу са им Статутом.

Члан 55.

Секретаријат припрема састанке Управног одбора и врши послове између седница.

Секретаријат се стара да се сва документација израђује на ваљан начин и обезбеђује чување документације на за то обезбеђеном и договореном месту. Секретаријат предлаже одлуку о пријему нових чланова.

Секретаријат о свом раду извештај подноси Управном одбору.

Члан 56.

Стручна служба: За обављање стручних, техничких, административних, помоћних и њима сличних  послова, Удружење може да има Стручну службу.

Послове у Стручној служби обављају чланови Удружења или радници са којима, према Закону о раду, уговор о раду склапа Председник Удружења на основу одлуке Управног одбора.

Обављање одређених послова из става 2. овог члана Управни одбор Удружења може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама.

Стручна служба Удружења обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других аката органа Удружења и облика организовања и рада у Удружењу; припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих и других аката; организује активности и извршава послове из делатности Удружења и обавља друге послове које јој наложи Скупштина, Управни одбор, Председник или Секретар.

Радом Стручне службе Удружења руководи Секретар.

Систематизацију радних места и задатака, на предлог секретара и Председника Удружења доноси Управни одбор.

Лица ангажована у Стручној служби Удружења у складу са пословима   које обављају и  могућностима Удружења, имају право на одговарајућу накнаду – зараду.

На Стручну службу се не могу преносити права, дужности и одговорности органа и тела Удружења.

Члан 57.

Облици огранизовања и рада у Удружењу су: савети, комисије, одбори, секције, огранци, клубови, канцеларије, специјализовани сервиси и др.

Делокруг, надлежност, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада у Удружењу уређују се одговарајућим општим актима, која доноси Управни одбор.

Удружење поред наведених у овом Статуту, може да образује и друге повремене и сталне комисије.

Надлежност и рад комисија ближе се уређују одговарајућим општим актима Удружења и одлукама Управног одбора.

Комисије чине:

 1. Председник комисије кога именује и разрешава Управни одбор.
 2. Два до четири члана комисије које именује и разрешава Управни одбор Удружења на предлог Председника комисије.

Мандат председника и чланова сталне комисије траје четири године, а трајање повремених комисија регулише се актом о њиховом оснивању.

Члан 58.

Општа акта Удружења су Статут, правилници, критеријуми и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине  најмање 15 дана пре одржавања Скупштине.

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини у писаној форми најкасније 7 (седам) дана пре седнице Скупштине.

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја чланова Скупштине са правом гласа.

Сваки члан и сваки орган Удружења може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Удружења.

Сваки члан Удружења има право да добије примерак Статута у електронском облику.

Члан 59.

Статут и друга општа акта Удружења непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Удружења.

Одлуке и друга општа акта Удружења морају бити у сагласности са Статутом. У случају несагласности општег акта са Статутом, примениће се одредбе Статута.

Члан 60.

Одлуку о статусним променама, доноси Скупштина Удружења већином од укупног броја чланова Скупштине, на предлог Управног одбора,.

Управни одбор Удружења може двотрећинском већином од укупног броја својих чланова одлучити да се о статусној промени одлучује путем непосредног гласања (референдума) чланова. Одлука на непосредном гласању је донета ако се за предлог одлуке позитивно изјасни већина од укупног броја чланова.

Чланови органа Удружења одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену одлуку проузроковали , ако је та одлука донесена грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке, издвојили своје мишљење или су се уздржали од гласања.

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине Удружења , Управног одбора или најмање три члана.

Одредбе става 1. и 2. овог  члана сходно се примењују и на одлуке секретара Удружења.

Члан 61.

Ради остваривања својих циљева Удружење  успоставља контакте и сарадњу са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за заштиту животне средине, удружењима ветерана и удружењима за одржавање традиција, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 62.

Члановима Удружења,организацијама – клубовима, другим организацијама и појединцима, за постигнуте успехе и резултате у раду додељују се признања према Правилнику о признањима.

Одлуке о додели признања доноси Скупштина на предлог Управног одбора.

Остваривање јавности рада

 

Члан 63.

Рад Удружења је јаван, у складу са законом и овим Статутом.

Јавност рада се обезбеђује јавношћу седница и објављивањем одлука органа , благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова о активностима Удружења или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници Скупштине Удружења.

Представник Удружења, који даје податке и информације у вези са радом, одговоран је за њихову тачност.

Ставове Удружења,односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само изабрани функционери Удружења.

Званично јавно и интерно гласило Удружења је интернет сајт.

 

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 64.

Удружење прибавља и стиче своја средства и приходе из:

1)         уписнине;

2)         чланарине;

3)         котизације за такмичења, семинаре и друге врсте активности;

4)         прихода од ауторских права, по споразуму са аутором концепта;

5)         прихода од сопствених активности;

6)         спонзорства;

7)         донаторства;

8)         поклона;

9)         добровољних прилога и помоћи државних органа, других организација и грађана;

10)       камата на улоге

11)       јавних прихода;

12)       услуга;

13)       финансијских субвенција;

14)       непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;

15)       прихода предузећа, установа, агенција, кампова и других организација којима је Удружење оснивач или суоснивач;

16)       других комерцијалних, маркентишких, пословних,привредних  извора, делатности  и активности, у складу са законом;

17)       хартија од вредности;

18)       наследних права;

19)       других законом дозвољених извора.

Члан 65.

Објекти и средства којима располаже и која стекне Удружење представљају његову имовину.

Удружења одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор.

Удружење има динарске и девизне рачуне и преко својих рачуна послује самостално.

Добит коју Удружење оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева, задатака и садржаја Удружења.

Члан 66.

У циљу прибављања средстава за рад Удружење може организовати обављање послова из области услуга смештаја, маркетинга, едукативних боравака у природи и камповима, туризма, угоститељства, издавачке делатности и омладинске и других задруга, у складу са Законом.

Удружење за потребе прибављања средстава, може сарађивати или основати агенцију, задругу, клуб, едукативни камп и сл. организационе облике.

Одлуку о сарадњи, оснивању и  организовању наведених делатности доноси Управни одбор, а верификује Скупштина.

Члан 67.

Удружење управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.

Удружење може променити намену објекту којим располаже. Удружење може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на коришћење својим члановима, под условима утврђеним одлуком Управног одбора.

Члан 68.

Имовину и средства Удружења чине:

 • некретнине, покретне ствари, архивски материјали, финансијска средства, материјална добра и права.

Члан 69.

Имовином управља Управни одбор или орган којег он овласти.

Наредбодавац за извршење финансијског плана Удружења је Председник или Секретар, по овлашћењу Председника.

Општим актима Удружења уређује се начин материјално – финансијског пословања, у складу са Законом, овим Статутом, уговорима и споразумима.

Члан 70.

Удружење може основати, учествовати у оснивању или купити предузеће, агенције, спортске клубове, кампове и друге правне субјекте, који могу допринети реализацији садржаја концепта Удружења.О набавци – отуђивању непокретне имовине одлучује Скупштина .

Привредна делатност којом се стиче добит

 

Члан 71.

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност: 5520 и обухвата Одмаралишта и сличне објекте за краћи боравак.

Удружење за потребе прибављања средстава, може сарађивати или основати агенцију, задругу, клуб, едукативни камп и сл. организационе облике.

Одлуку о сарадњи, оснивању и  организовању наведених делатности доноси Управни одбор, а верификује Скупштина.

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Престанак рада удружења

 

Члан 72.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

 

Члан 73.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

 

Члан 74.

Удружење има свој округли печат,пречника 3,5цм, чијом ивицом је, ћирилицом, кружно исписано: „СЛОБОДНО НЕБО СРБИЈЕ“, Београд, У средини печата је уграђен изворни знак грба.

Удружење има штамбиљ правоугаоног облика 60х40 мм са заглављем у којем је ћириличним писмом исписан пун назив Удружења, са рубриком за предмет, деловодни број и датум.

Члан 75.

Удружење има свој грб и заставу.

Грб је ”На подлози лучно оивиченог крста чији се краци сужавају на месту укрштања, укрштена су и два мача. Преко крста и мачева постављен је штит старог француског облика. На штиту се налази змијолика аждаја која гледа у лево,

а реп савија у десно.  Кроз стомак је пробада ракета која стоји врхом на горе у средини штита. Око штита описан је прстен у коме пише ”СЛОБОДНО НЕБО СРБИЈЕ”. Рубови крстова могу, али не морају бити исписани датумима, покличима и другим порукама.”

Застава Удружења је правоугаоног облика светло плаве боје, са грбом у средини и натписом у горњем делу „СЛОБОДНО НЕБО СРБИЈЕ“.

Слава Удружења је: „Св. Архангел Михајло“ (21. новембар).

Члан 76.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о Удружењима.

Члан 77.

Овај Статут ступа на снагу 8 дана од дана његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

Председавајући оснивачке

скупштине Удружења

________________________

(име и потпис)