From UTSV on 2021-04-02 13:56

Poštovani,

na osnovu ukazane potrebe, a radi utvrđivanja nadležnosti po pitanju izdavanja dokumentacije o periodu učešća u borbenim dejstvima na zahteve stranaka, u vezi sa ostvarivanjem prava boraca u skladu sa propisanim odredbama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 18/2020), kao i činjenicu da se veliki broj lica obraća nadležnim organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa zahtevom za izdavanje uverenja-potvrde o periodu njihovog učešća u borbenim dejstvima obaveštavamo vas da je navedenim Zakonom definisan status borca (članovi 5-7.) i pored ostalog propisano je:

–       da se Status borca priznaje po podnetom zahtevu. Rešenjem kojim se utvrđuje status borca vrši se i razvrstavanje borca u kategorije shodno članu 7. zakona. (član 117. );

–       da se postupak za utvrđivanje statusa borca i razvrstavanje boraca u kategorije i za ostvarivanje prava po ovom zakonu pokreće po zahtevu stranke (član 134.);

–       da se Status borca iz čl. 5, 6. i 7. ovog zakona utvrđuje na osnovu originalnih pismenih dokaza iz vremena učešća u ratu, odnosno oružanim akcijama preduzetim za vreme mira, kao i na osnovu pismenih podataka kojima raspolaže nadležni organ Republike Srbije o dužini angažovanja borca u oružanim snagama. Navedeni podaci moraju sadržati podatke o datumu početka i datumu prestanka vojnog angažovanja borca (član 141.);

–       da se dokaznim sredstvom, u smislu čl. 141, 142. i 143. ovog zakona, smatraju dokumenti u kojima su navedene činjenice o ispunjenosti relevantnih uslova propisanih ovim zakonom, a posebno vojni, policijski i pravosudni dokumenti i medicinska dokumentacija. Izjava stranke i drugih lica, bez obzira u kom obliku je data, ne smatra se dokaznim sredstvom u smislu čl. 141, 142. i 143. ovog zakona. Upis u vojnu knjižicu izvršen bez poziva na odgovarajuću službenu evidenciju ne smatra se dokaznim sredstvom. Dokaznim sredstvom u smislu st. 1. i 2. ovog člana ne smatraju se izjave svedoka date u sudskim postupcima radi ostvarivanja prava po drugim propisima (član 150.) i

–       da o pravima iz ovog zakona u prvom stepenu rešava opštinska, odnosno gradska uprava po mestu prebivališta stranke (u daljem tekstu: prvostepeni organ), koja ove poslove obavlja kao poverene poslove. Rešenje kojim se utvrđuje status borca iz čl. 5. i 7. ovog zakona i kojim se borac razvrstava u kategorije ovog zakona donosi prvostepeni organ. Prvostepeno rešenje iz st. 1. i 2. ovog člana podleže prethodnoj kontroli koju vrši ovlašćeno službeno lice prvostepenog organa (član 155).

Takođe, Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije je dostavio Instrukciju službama boračko-invalidske zaštite za primenu Zakona. Shodno navedenom održan je sastanak sa predstavnicima nadležnih organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, radi koordinacije i sistemskog uređenja predmetnog pitanja, odnosno utvrđivanja nadležnosti po pitanju izdavanja navedenih dokumenata.

U skladu sa zaključcima sa navedenog sastanka, a u cilju koordinisanog i efikasnog postupanja po predmetnom pitanju, Ministarstvo odbrane je dostavilo predlog Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koji je prihvaćen.

1.        Da se za lica kojima je priznat staž osiguranja u uvećanom trajanju 12/24 (poseban staž) za period učešća u borbenim dejstvima, a koja ne poseduju primerak navedenog rešenja ili drugi dokaz, službe boračko-invalidske zaštite ili sama stranka obrate nadležnom organu za PIO koji na osnovu uvida u službenu evidenciju, treba da izda odgovarajući dokument za navedena lica.

2.        da se za lica koja nisu ostvarila staž osiguranja u uvećanom trajanju 12/24 (poseban staž) i ne poseduju uverenje-potvrdu o periodu učešća u borbenim dejstvima (orginal ili overenu kopiju), a u zavisnosti u kom svojstvu su bila učesnici ratova ili oružanih akcija, službe boračko-invalidske zaštite u skladu sa ZUP-om ili sama stranka, obrate nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, radi dostavljanja overenih kopija postojećih uverenja-potvrda o periodu učešća u borbenim dejstvima, odnosno izdavanja novih dokumenata, po sledećem:

2.1.       za lica koja su učestovala u borbenim dejstvima u svojstvu vojnika na služenju vojnog roka ili u svojstvu vojnog obveznika (rezervni sastav), zahtevi se dostavljaju nadležnom centru Ministarstva odbrane po mestu prebivališta. Ukoliko centar Ministarstva odbrane ne raspolaže traženim podacima, predmet prosleđuje jedinici ili pravnom sledbeniku jedinice u kojoj je lice bilo angažovano, na dalju nadležnost.

2.2.       za profesionalne pripadnike vojske kojima je prestala služba (JNA, Vojska Jugoslavije, Vojska SiCG i Vojska Srbije), a koji su državljani Republike Srbije, zahtevi se dostavljaju Upravi za kadrove Sektora za ljudske resurse MO (adresa: Nemaljina 15, Beograd), koja zahtev prosleđuje nadležnoj jedinici MO i VS ili pravnom sledbeniku na dalje postupanje.

2.3.       za profesionalne pripadnike Vojske Srbije (oficiri, podoficiri, profesionalni vojnici i civilna lica na službi u VS) i državne službenike u MO, lica pribavljaju potrebna dokumenta u jedinici-ustanovi u kojoj su na službi.

3.        Radi dokazivanja vojnog angažovanja lica na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u trajanju od najmanje 60 dana, za lica koja ne raspolažu odgovarajućom dokumentacijom,

3.1.       za lica koja su učestovala u borbenim dejstvima u svojstvu vojnika na služenju vojnog roka ili u svojstvu vojnog obveznika, zahtevi se dostavaljju nadležnom centru Ministarstva odbrane po mestu prebivališta, koji izdaju odgovarajuće uverenje za jedinice koje su bile locirane na teritoriji KiM, a za ostale jedinice zahteve prosleđuje istima ili njihovim pravnim sledbenicima na dalju nadležnost.

3.2.        za lica koja su kao profesionalni pripadnici VJ učestvovala u borbenim dejstvima, a kojima je prestala služba u MO i VS, zahtevi se dostavljaju Upravi za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije (adresa: Neznanog junaka 38, Beograd), koja zahtev prosleđuje nadležnoj jedinici ili pravnom sledbeniku na dalje postupanje.

3.3.       za profesionalne pripadnike Vojske Srbije (oficiri, podoficiri, profesionalni vojnici i civilna lica na službi u VS) i državne službenike u MO, lica pribavljaju potrebni dokument u jedinici-ustanovi u kojoj su na službi.

4.        Za potrebe pribavljanja ili izdavanja uverenja-potvrde o poginulim, nestalim, ranjenim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga bivše SFRJ za period od 26. juna 1991. godine do 19. maja 1992. godine, kao i o nestalim i poginulim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije za period od 23. marta 1998. godine do 26. juna 1999. godine i za period od 23. marta 2001. godine do 30. juna 2001. godine, zahtevi se dostavljaju Upravi za tradiciju, standard i veterane Sektora za ljudske resurse MO, koja, ukoliko ne raspolaže sa traženim podacima, zahtev prosleđuje nadležnoj jedinici MO i VS ili pravnom sledbeniku na dalje postupanje.

Ujedno vas obaveštavamo da su centri Ministarstva odbrane formirani na nivou upravnih okruga Republike Srbije i imaju kancelarije u većini opština. Adrese i brojevi telefona centara Ministarstva odbrane i gore navedenih nadležnih organizacionih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije mogu da se nađu na internet stranici Ministarstva odbrane.

Shodno navedenom, predlažemo da o smernicama za postupanje po pitanju pribavljanja ili izdavanja potrebnih dokumenata za utvrđivanje statusa boraca obavestite gradske i opštinske odbore vaših udruženja.

Takođe, napominjemo da dužina čekanja na pribavljanje ili izdavanje navedenih dokumenata znatno varira u zavisnosti da li organ Ministarstva odbrane raspolaže sa podacima ili originalnim dokumentima. Ukoliko istih nema, zahtev se prosleđuje bivšoj jedinici ili njenom pravnom sledbeniku, koji su nadležni da vode evidenciju, ali ovde će često morati da se ustanovljava pravni sledbenik i istražuje arhiva što će zahtevati dodatno vreme.  

Bliže informacije i sva pitanja u vezi navedenog možete dobiti na broj telefona, 011/3203-576 i 011/3201-510, osobe za kontakt su potpukovnik Saša Ristić i  potpukovnik Ivan Filipović.

S poštovanjem,
 pukovnik
Dragan Milković
Sektor za ljudske resurse
Uprava za tradiciju, standard i veterane
Beograd, Nemanjina 15
 tel. 011/32-03-055
faks: 011/30-00-316