From UTSV on 2021-04-02 13:56

Поштовани,

на основу указане потребе, а ради утврђивања надлежности по питању издавања документације о периоду учешћа у борбеним дејствима на захтеве странака, у вези са остваривањем права бораца у складу са прописаним одредбама Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2020), као и чињеницу да се велики број лица обраћа надлежним организацијским јединицама Министарства одбране и Војске Србије са захтевом за издавање уверења-потврде о периоду њиховог учешћа у борбеним дејствима обавештавамо вас да је наведеним Законом дефинисан статус борца (чланови 5-7.) и поред осталог прописано је:

–       да се Статус борца признаје по поднетом захтеву. Решењем којим се утврђује статус борца врши се и разврставање борца у категорије сходно члану 7. закона. (члан 117. );

–       да се поступак за утврђивање статуса борца и разврставање бораца у категорије и за остваривање права по овом закону покреће по захтеву странке (члан 134.);

–       да се Статус борца из чл. 5, 6. и 7. овог закона утврђује на основу оригиналних писмених доказа из времена учешћа у рату, односно оружаним акцијама предузетим за време мира, као и на основу писмених података којима располаже надлежни орган Републике Србије о дужини ангажовања борца у оружаним снагама. Наведени подаци морају садржати податке о датуму почетка и датуму престанка војног ангажовања борца (члан 141.);

–       да се доказним средством, у смислу чл. 141, 142. и 143. овог закона, сматрају документи у којима су наведене чињенице о испуњености релевантних услова прописаних овим законом, а посебно војни, полицијски и правосудни документи и медицинска документација. Изјава странке и других лица, без обзира у ком облику је дата, не сматра се доказним средством у смислу чл. 141, 142. и 143. овог закона. Упис у војну књижицу извршен без позива на одговарајућу службену евиденцију не сматра се доказним средством. Доказним средством у смислу ст. 1. и 2. овог члана не сматрају се изјаве сведока дате у судским поступцима ради остваривања права по другим прописима (члан 150.) и

–       да о правима из овог закона у првом степену решава општинска, односно градска управа по месту пребивалишта странке (у даљем тексту: првостепени орган), која ове послове обавља као поверене послове. Решење којим се утврђује статус борца из чл. 5. и 7. овог закона и којим се борац разврстава у категорије овог закона доноси првостепени орган. Првостепено решење из ст. 1. и 2. овог члана подлеже претходној контроли коју врши овлашћено службено лице првостепеног органа (члан 155).

Такође, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије је доставио Инструкцију службама борачко-инвалидске заштите за примену Закона. Сходно наведеном одржан је састанак са представницима надлежних организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије, ради координације и системског уређења предметног питања, односно утврђивања надлежности по питању издавања наведених докумената.

У складу са закључцима са наведеног састанка, а у циљу координисаног и ефикасног поступања по предметном питању, Министарство одбране је доставило предлог Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања који је прихваћен.

1.        Да се за лица којима је признат стаж осигурања у увећаном трајању 12/24 (посебан стаж) за период учешћа у борбеним дејствима, а која не поседују примерак наведеног решења или други доказ, службе борачко-инвалидске заштите или сама странка обрате надлежном органу за ПИО који на основу увида у службену евиденцију, треба да изда одговарајући документ за наведена лица.

2.        да се за лица која нису остварила стаж осигурања у увећаном трајању 12/24 (посебан стаж) и не поседују уверење-потврду о периоду учешћа у борбеним дејствима (оргинал или оверену копију), а у зависности у ком својству су била учесници ратова или оружаних акција, службе борачко-инвалидске заштите у складу са ЗУП-ом или сама странка, обрате надлежним организационим јединицама Министарства одбране и Војске Србије, ради достављања оверених копија постојећих уверења-потврда о периоду учешћа у борбеним дејствима, односно издавања нових докумената, по следећем:

2.1.       за лица која су учестовала у борбеним дејствима у својству војника на служењу војног рока или у својству војног обвезника (резервни састав), захтеви се достављају надлежном центру Министарства одбране по месту пребивалишта. Уколико центар Министарства одбране не располаже траженим подацима, предмет прослеђује јединици или правном следбенику јединице у којој је лице било ангажовано, на даљу надлежност.

2.2.       за професионалне припаднике војске којима је престала служба (ЈНА, Војска Југославије, Војска СиЦГ и Војска Србије), а који су држављани Републике Србије, захтеви се достављају Управи за кадрове Сектора за људске ресурсе МО (адреса: Немаљина 15, Београд), која захтев прослеђује надлежној јединици МО и ВС или правном следбенику на даље поступање.

2.3.       за професионалне припаднике Војске Србије (официри, подофицири, професионални војници и цивилна лица на служби у ВС) и државне службенике у МО, лица прибављају потребна документа у јединици-установи у којој су на служби.

3.        Ради доказивања војног ангажовања лица на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија у трајању од најмање 60 дана, за лица која не располажу одговарајућом документацијом,

3.1.       за лица која су учестовала у борбеним дејствима у својству војника на служењу војног рока или у својству војног обвезника, захтеви се доставаљју надлежном центру Министарства одбране по месту пребивалишта, који издају одговарајуће уверење за јединице које су биле лоциране на територији КиМ, а за остале јединице захтеве прослеђује истима или њиховим правним следбеницима на даљу надлежност.

3.2.        за лица која су као професионални припадници ВЈ учествовала у борбеним дејствима, а којима је престала служба у МО и ВС, захтеви се достављају Управи за људске ресурсе (Ј-1) Генералштаба Војске Србије (адреса: Незнаног јунака 38, Београд), која захтев прослеђује надлежној јединици или правном следбенику на даље поступање.

3.3.       за професионалне припаднике Војске Србије (официри, подофицири, професионални војници и цивилна лица на служби у ВС) и државне службенике у МО, лица прибављају потребни документ у јединици-установи у којој су на служби.

4.        За потребе прибављања или издавања уверења-потврде о погинулим, несталим, рањеним, заробљеним и убијеним припадницима оружаних снага бивше СФРЈ за период од 26. јуна 1991. године до 19. маја 1992. године, као и о несталим и погинулим припадницима Војске Југославије на територији Савезне Републике Југославије за период од 23. марта 1998. године до 26. јуна 1999. године и за период од 23. марта 2001. године до 30. јуна 2001. године, захтеви се достављају Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе МО, која, уколико не располаже са траженим подацима, захтев прослеђује надлежној јединици МО и ВС или правном следбенику на даље поступање.

Уједно вас обавештавамо да су центри Министарства одбране формирани на нивоу управних округа Републике Србије и имају канцеларије у већини општина. Адресе и бројеви телефона центара Министарства одбране и горе наведених надлежних организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије могу да се нађу на интернет страници Министарства одбране.

Сходно наведеном, предлажемо да о смерницама за поступање по питању прибављања или издавања потребних докумената за утврђивање статуса бораца обавестите градске и општинске одборе ваших удружења.

Такође, напомињемо да дужина чекања на прибављање или издавање наведених докумената знатно варира у зависности да ли орган Министарства одбране располаже са подацима или оригиналним документима. Уколико истих нема, захтев се прослеђује бившој јединици или њеном правном следбенику, који су надлежни да воде евиденцију, али овде ће често морати да се установљава правни следбеник и истражује архива што ће захтевати додатно време.  

Ближе информације и сва питања у вези наведеног можете добити на број телефона, 011/3203-576 и 011/3201-510, особе за контакт су потпуковник Саша Ристић и  потпуковник Иван Филиповић.

С поштовањем,
 пуковник
Драган Милковић
Сектор за људске ресурсе
Управа за традицију, стандард и ветеране
Београд, Немањина 15
 тел. 011/32-03-055
факс: 011/30-00-316