U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 20.02.2017.godine  u Beogradu usvojen je

STATUT

UDRUŽENJA “SLOBODNO NEBO SRBIJE“

 

 Oblast ostvarivanja ciljeva

  

Član 1.

Udruženje “SLOBODNO NEBO SRBIJE“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti očuvanja i širenja slobodarskih ideja i patriotskih tradicija republike Srbije,te unapređenja i zaštite životne sredine.

Ciljevi udruženja

 

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: afirmacija ljudskih  sloboda i prava, demokratije, socijalne pravde i solidarnosti, tolerancije i ravnopravnosti,razvoj pravno uređene države i pravne regulative veterana; rekreativno planinarenje, edukaciju članova (posebno dece i omladine) po pitanjima iz sportske orijentacije, koncepta ishrane iz prirode i zaštite životne sredine, kao i promovisanje zdravijeg načina života i ishrane, kroz aktivne edukativne boravke u prirodi i primenu darova iz prirode u ishrani.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 1. Organizuje i učestvuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, delovanje u javnom životu,sarađuje sa drugim organizacijama,udruženjima,pokretima i humanitarnim organizacijama;
 2. Stara se o potpunoj pravnoj regulativi veteranske populacije,neguje tradicije ratnika svih ratova;
 3. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, rekreativno – edukativne boravke u prirodi, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge vrste aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine;
 4. Sarađuje sa univerzitetima, školama, savezima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama koji se bave sportom i zdravijim načinom života,
 5. Donošenje jedinstvenih Pravilnika i standarda o stručnom radu;
 6. Podizanje opšte svesti, kulture i morala društva;
 7. Podizanje opšte svesti o zdravlju kao posledici ishrane i fizički aktivnog boravka u prirodnom ambijentu u cilju jačanja odbrambene moći zemlje.
 8. Učestvuje u programima od javnog interesa republike Srbije.

Član 4.

Udruženje realizuje i ostvaruje sledeće sadržaje i zadatke:

 • stvara uslove za dalji razvoj svih aktivnosti Udruženja, kroz podizanje opšte svesti o izvornim vrednostima prirode i boravka u njoj;
 • samostalno i u saradnji sa srodnim organizacijama organizuje : takmičenja, izlete, pohode, logorovanja, tabore, kampove, sletove, susrete, uspone, ekspedicije,  i druge sportske i planinarsko – ekološke manifestacije kroz jednodnevne, vikend i višednevne boravke u prirodi, utvrđuje principe i donosi pravilnike za takmičenja u takmičarskim disciplinama;
 • boravak u prirodi po konceptu i drugih aktivnosti u inostranstvu;
 • organizuje stručno osposobljavanje članstva,kadrova i takmičarskih ekipa;
 • vodi evidenciju svih članova ogranaka, sekcija, klubova;
 • vodi evidenciju, projektuje, usklađuje izgradnju, obeležavanje, održavanje i čuvanje terena za takmičenje i pešačkih puteva, staza i transverzala;
 • jača materijalnu osnovu ogranaka  i klubova;
 • brine o zaštiti životne sredine, a naročito ekološke i planinarske etike;
 • razvija kamp, kao mesto obuke
 • izdaje licence, sertifikate, priznanja i druga  akta iz domena obuke,a pravilnike o njihovim izdavanjima doneće Upravni odbor;
 • ostvaruje kontakate sa nadležnim državnim organima  i organima lokalne samouprave, organizacijama i institucijama;
 • priprema programe međunarodne saradnje;
 • aktivno učestvuje u radu domaćih i međunarodnih asocijacija čiji  je član;
 • propagira odbrambenu sposobnost društva i sportske discipline preko sredstava javnog informisanja i na drugi način, sa posebnim akcentom na zdravlju ukupne populacije;
 • priprema predlog godišnjeg programa za finansiranje iz državnog budžeta i projekte za učestvovanje na konkursima državnih organa i međunarodnih organizacija;
 • organizuje izdavačku, informativnu i propagandnu delatnost;
 • sarađuje sa sredstvima javnog informisanja radi upoznavanja javnosti sa problemima odbrane društva i ratnih vojnih veterana
 • organizuje i sprovodi marketinšku delatnost;
 • obavlja i druge poslove koji su od interesa za  životnu sredinu uopšte.

 

Član 5.

Sportske discipline i druge aktivnosti:

 • Rekreativno planinarenje, kroz pešačenje u prirodi.
 • Opšta planinarska orijentacija, orijentiring.
 • Trčanje u prirodi.
 • Brdski (planinski) biciklizam.
 • Ekspedicionizam.

Navedene discipline su definisane Pravilnikom o sportskim disciplinama Planinarskog saveza Srbije.

Naziv i sedište

Član 6.

Naziv Udruženja je“SLOBODNO NEBO SRBIJE“

Skraćeni naziv je: „SNS“.U svom delovanju koristi se pun i skraćeni naziv

Udruženje ima sedište u Beogradu, Bulevar dr Zorana Đinđića 4/29

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 7.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina prijavu za učlanjenje podnosi njegov zakonski zastupnik.

Članstvo u Udruženju se zasniva na dobrovoljnosti, uz prihvatanje pravilnika, kriterijuma, odluka i drugih posebnih akata i uslova koje, u skladu sa zakonom, donese Skupština i Upravni odbor Udruženja .

Svakom članu izdaje se članska karte koja simbolizuje pripadnost Udruženju. Način izrade,sadržaj (pristupnice i članske karte) i postupak uručenja utvrđuje Upravni odbor.

Član 8.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika;

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja;

U slučaju smrti

Neplaćanjem članarine

Konačnu odluku o prestanku članstva, po predloženom rešenju Suda časti  ili po žalbi člana na to rešenje, donosi skupština Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 9.

Udruženje može članovima i građanima, posebno zaslužnim za rad u ostvarenju ciljeva i zadataka dodeliti zvanje zaslužnog ili počasnog člana.

Zvanje zaslužnog i počasnog člana, na predlog Upravnog Odbora, dodeljuje Skupština Udruženja.

Član 10.

Članovi koji pristupe Udruženju mogu biti registrovani kao takmičari u takmičarskim disciplinama ili mogu svoje članstvo zasnivati na rekreativnom bavljenju planinarskim aktivnostima.

Član 11.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija članova u nadležnosti Udruženja s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata Udruženja kojima se na bilo koji način utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti – ne primenjuje se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništavna su.

U Udruženju nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

Prava obaveze i odgovornost članstva

 

Član 12.

Član Udruženja ima pravo:

1) ravnopravno, sa drugim članovima, učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini,kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja,

Član 13.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor;

5) čuva imovinu Udruženja;

6) čuva ugled Udruženja.

 

Član 14.

U Udruženje se mogu, po zahtevu i uz saglasnost Upravnog odbora, učlaniti i organizacije za obavljanje sportske delatnosti, profesionalna i stručna udruženja, i druge organizacije koje svojom aktivnošću i delatnošću unapređuju rad Udruženja.

Član 15.

Udruženje vodi evidenciju svojih članova (Knjiga članova), i druge bazične evidencije. Odluke organa Udruženja obavezno se unose u Knjige odluka.

Član 16.

Članovi Udruženja  koji namerno ili iz nehata postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima, odlukama organa ili ovlašćenih lica ili povrede ugled Udruženja mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjeni:

 1. opomenom;
 2. javnom opomenom;
 3. suspenzijom;
 4. zabranom obavljanja dužnosti;
 5. isključenjem iz Udruženja.

Upravni odbor Udruženja bliže uređuje disciplinske mere i disciplinske prekršaje u skladu sa ovim Statutom.

Član 17.

Nijedan član Udruženja ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenja svojih prava utvrđenih Zakonom, i opštim aktima Udruženja.

Unutrašnja organizacija

 

Član 18.

Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Veće časti, Predsednik Udruženja, Potpredsednik Udruženja, Načelnik i Sekretar

Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora

Udruženjem  upravljaju, preko svojih izabranih tela i organa, punoletni članovi – iz sastava redovnog članstva i delegati – iz sastava ogranaka, na osnovu zvanične evidencije članstva i ogranaka.

Član 19.

Mandat članova organa Udruženja traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Posle dva mandata, birani član, može biti ponovo biran posle pauze od jednog mandata.

U slučaju kada je istekao mandat organa Udruženja,a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti novoizabranih organa.

Član 20.

Lica koja su pravnosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije Predsednika, Potpredsednika, Načelnika, Sekretara, likvidatora ili članova organa Udruženja, dok traju pravne posledice osude .

Član 21.

Članovi organa Udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke, izdvojili svoje mišljenje  ili su se uzdržali od glasanja.

Član 22.

Član organa Udruženja nema pravo glasa na sednici organa Udruženja kad se odlučuje:

1)         O pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;

2)         O odobravanju poslova između njega i Udruženja, u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;

3)         Njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje  pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

Član 23.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Broj članova Skupštine se utvrđuje na osnovu Knjige članova Udruženja  pre početka svake sednice Skupštine. Delegati u Skupštini imaju prava utvrđena Zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Rad Skupštine ja javan. O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju Predsednik i zapisničar.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Izborna sednica Skupštine održava se svake četvrte godine, po pravilu najkasnije dva meseca pre isteka mandata Predsedniku Udruženja.

Izbornu i redovnu sednicu Skupštine saziva Predsednik Udruženja na osnovu odluke Upravnog odbora.

Sednica se zakazuje pisanim  obaveštenjem, najmanje 20 dana pre održavanja, sa naznakom o: mestu održavanja, vremenu početka rada i predlogu dnevnog reda. U prilogu se obezbeđuju i odgovarajući materijali.

Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine.

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže, a Skupština raspravlja i odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

U slučaju da Predsednik ne sazove vanrednu sednicu u predviđenom roku, saziva je Nadzorni odbor u roku od deset dana.

Članovi Udruženja obaveštavaju se o mestu, datumu za sednicu Skupštine i dnevnom redu, usmeno na redovnom sastanku i/ili elektronskom poštom, po pravilu najmanje 2 nedelje pre održavanja sednice Skupštine.

Član Udruženja može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Udruženja najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i/ili na internet sajtu.

Skupština može da zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine članova i predstavnika sa pravom glasa.

Ukoliko u zakazano vreme početka nema kvoruma, Skupština počinje sa radom i punopravno odlučuje nakon 30 minuta, ako je prisutna jedna trećina predstavnika. Ukoliko nije ispunjen ni taj uslov, Predsednik u roku od 15 dana saziva novu sednicu Skupštine.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova i predstavnika sa pravom glasa, javnim ili tajnim glasanjem, o čemu se glasa na samoj Skupštini.

Skupština sve odluke donosi javno, dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statutarnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Odluke Skupštine su obavezujuće za sve organe i članove Udruženja,kao za sve Sekcije – Ogranke i dr. organizacije učlanjene u Udruženje.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Sednica Skupštine odvija se po Poslovniku o radu Skupštine.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik Udruženja utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom.

Radom Skupštine, do izbora radnog predsedništva, rukovodi predsednik Udruženja.

Predsednik Udruženja ima pravo glasa pri odlučivanju u Skupštini.

Član 24.

Skupština:

 1. Donosi plan i program rada;
 2. Usvaja Statut,kao i izmene i dopune Statuta;
 3. Usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. Bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. Razmatra i usvaja,najmanje jednom godišnje,izveštaj Upravnog odbora;
 6. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
 8. Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 9. Razmatra aktuelna pitanja rada Udruženja, donosi odluke i zaključke, zauzima stavove i daje mišljenja i preporuke;
 10. Usvaja Kodeks ponašanja članova Udruženja;
 11. Odlučuje o raspolaganju nepokretnostima Udruženja;
 12. Usvaja Poslovnik o radu Skupštine Udruženja;
 13. Donosi Odluku o promeni imena Udruženja;
 14. Odlučuje o formiranju ogranaka i njihovom statusu u Udruženju;
 15. Bira, imenuje, opoziva i razrešava dužnosti članove, Nadzornog odbora i Suda časti kao i Seretara, Načelnika, Predsednika i Potpredsednika;
 16. Donosi Odluku o otuđivanju imovine Udruženja;
 17. Odlučuje, kao drugostepeni organ, o žalbama na odluke Veća časti Udruženja i njena odluka je konačna;
 18. Odluke o osnivanju i ukidanju službi i usvaja njihova osnivačka akta ako, se one formiraju kao pravna lica;
 19. Verifikuje ili opoziva zaključene sporazume ili ugovore koji su od interesa za postojanje i razvoj Udruženja;
 20. Odlučuje o nalazima i predlozima Nadzornog odbora;
 21. Odlučuje o imenovanju (zaslužnih), počasnih članova, o pohvaljivanju i nagrađivanju;

Član 25.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja,rukovodi  poslovima Udruženja između sednica Skupštine na osnovu Zakona, ovog  Statuta, programske orijentacije i ostalih odluka i zaključaka Skupštine.

Upravni odbor se sastoji od 7 (sedam) članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju najviše dva mandata, uz mogućnost ponovnog biranja, na treći mandat, posle pauze od jednog mandata.

Predsednik, Potpredsednik i Sekretar su istovremeno i Predsednik, Potpredsednik i Sekretar Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora ili lice koje on ovlasti, rukovodi radom istog.

Najmanje jedna petina članova Upravnog odbora moraju biti žene.

Upravni odbor održava redovne i vanredne sednice.

Redovne sednice organizuje po godišnjem planu rada Upravnog odbora, najmanje jednom tromesečno, a vanredne zakazuje i održava po potrebi.

Sednice Upravnog odbora saziva Predsednik ili Sekretar Udruženja,u skladu sa Poslovnikom.

Upravni odbor se obavezno saziva na zahtev Nadzornog odbora ili najmanje četiri člana Upravnog odbora.

Ako Predsednik ne sazove sednicu Upravnog odbora u roku od 15 dana, od dana podnošenja zahteva, sednicu će sazvati predlagači.

Drugi zahtevi za sazivanje sednica Upravnog odbora dostavljaju se Predsedniku Upravnog odbora koji će, nakon konsultacije sa ostalim članovima Upravnog odbora, odlučiti o sazivanju sednice.

Član 26.

Upravni Odbor Udruženja broji 7 (sedam) članova i to:

1)         Predsednik Udruženja ;

2)         Potpredsednik Udruženja;

3)         Sekretar Udruženja;

4)         Načelnik Udruženja;

5)         tri člana Upravnog odbora Udruženja, koje imenuje Skupština;

Član 27.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini i obavezni su da prisustvuju sednicama Skupštine.

Članu Upravnog odbora mandat može da prestane i: smrću, ostavkom, razrešenjem i prestankom članstva u Udruženju.

Skupština može da razreši dužnosti svakog člana Upravnog odbora pre isteka mandata. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do kraja mandata članova Upravnog odbora koji nisu razrešeni.

Predlog za razrešenje člana Upravnog odbora može da pokrene i Predsednik, koji istovremeno može da predloži i kandidata za novog člana.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od tri člana Upravnog odbora, usled smrti, ostavke ili prestanka članstva u Udruženju, obavezno se, bez odlaganja, saziva vanredna sednica Skupštine.

Član 28.

Upravni odbor može da radi i odlučuje ako je na sastanku prisutno više od polovine članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova  prisutnih članova, a opšta akta iz svoje nadležnosti, većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Kod odlučivanja o pitanjima koje ne trpe odlaganje, moguće je da članovi Upravnog odbora odluku donesu telefonskim izjašnjavanjem ili elektronskom poštom, a takve odluke se unose u zapisnik prve naredne sednice Upravnog odbora.

Način rada Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 29.

Stalno odsutni članovi su oni koji su neopravdano izostali sa tri sednice uzastopno.

O pojedinačnom pitanju, izuzetno,  članovi Upravnog odbora mogu da se izjasne u pisanom obliku.

Na sednici Upravnog odbora mogu da učestvuju predstavnici Nadzornog odbora i Veća časti, bez prava glasa.

Član 30.

Zadaci Upravnog odbora Udruženja su da:

–           rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

–           organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

–           poverava posebne poslove članovima, komisijama i dr. telima Udruženja;

–           donosi finansijske odluke u ime Udruženja;

–           odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta,sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna,koji podnosi Skupštini na usvajanje;

–           odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o Udruženjima i po potrebi, određije posebnog zastupnika za taj postupak;

–           rešava sva tekuća pitanja koja nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine;

–           priprema materijal za Skupštinu i, preko Predsednika, podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja i njegovih organa;

–           priprema i donosi finansijski plan i stara se o njegovom izvršenju;

–           vodi računa o ispravnosti materijalno-finansijskog poslovanja i donosi sve odluke u vezi s tim;

–           priprema i podnosi Skupštini finasijski izveštaj;

–           Usvaja završni račun Udruženja;

–           priprema plan i program rada Udruženja i predlaže Skupštini kratkoročne i dugoročne ciljeve i stara se o realizaciji istih;

–           priprema i usvaja opšta akta Udruženja potrebna za rad i ostvarivanje ciljeva koja nisu u nadležnosti Skupštine;

–           utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama;

–           upravlja imovinom Udruženja, bez prava raspolaganja;

–           donosi odluke o prihvatanju ili odbijanju molbi za prijem u članstvo ili izlazak iz članstva Udruženja, odlučuje o suspenziji ili predlaže isključivanje člana, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;

–           utvrđuje cenovnik usluga Udruženja,visinu upisnine, članarine i druge finansijske obaveze članova;

–           obezbeđuje, po mogućstvu, sredstva za rad Udruženja;

–           priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine;

–           određuje naknadu stručnim saradnicima i članovima Udruženja;

–           utvrđuje zarade privremeno i povremeno angažovanih lica u Udruženju;

–           predlaže Skupštini (utvrđuje) nagrade i priznanja  Udruženja organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja;

–           utvrđuje sukob interesa i odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa;

–           odlučuje o osnivanju privrednih, sportskih društava, ustanova, agencija i dr. od značaja za Udruženje i njegove članove;

–           odlučuje o imenovanju organa pravnih lica koja osniva u ime Udruženja;

–           odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;

–           obrazuje Sekretarijat Upravnog odbora;

–           donosi Disciplinski pravilnik Udruženja na predlog Veća časti;

–           utvrđuje i usvaja pravilnike o radu, programe, planove rada komisija, službi i drugih radnih tela i usvaja njihove izveštaje o radu;

–           osniva, odnosno ukida fondove i reguliše njihov rad i korišćenje;

–           donosi odluku o načinu organizovanja aktivnosti, visini dnevnica i drugih troškova vezanih za funkcionisanje Udruženja;

–           određuje koji se dokumenti i podaci smatraju službenom i drugom tajnom;

–           odlučuje o zahtevima za osnivanje Sekcija, Ogranaka, Podružnica, klubova i sl.;

–           priprema radne i druge materijale za Skupštinu;

–           bira (imenuje) predstavnike Udruženja u Saveze i organizacije kojima pristupi;

–           inicira, organizuje i saziva savetovanja, seminare, tečajeve i druge skupove i sarađuje u tome sa organima, članstvom, ograncima i dr. saradnicima;

–           sarađuje sa Nadzornim odborom u smislu pridržavanja zakonskih i drugih propisa i odredbi Statuta i omogućuje mu uvid u svoj rad;

–           uspostavlja vezu sa državnim organima, organima lokalne samouprave i drugim organizacijama povodom pitanja koja se odnose na ostvarivanje ciljeva i sadržaja rada Udruženja;

–           odlučuje o saradnji sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;

–           utvrđuje predloge za dodelu priznanja organizacijama i pojedincima zaslužnim za razvoj Udruženja i predlaže lica za kategorizaciju;

–           raspravlja o predstavkama i žalbama, te donosi mišljenja i odluke u vezi sa njima;

–           obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Udruženja,koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti, ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti Skupštine ili drugih organa.

Član 31.

Sednice Upravnog odbora se snimaju, a Sekretar Udruženja, na osnovu snimka, sačinjava zapisnik, koji potpisuju predsedavajući sednice i zapisničar – Sekretar.

Član 32.

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbora  može obrazovati stalne – povremene komisije i radna tela ili imenovati pojedina lica.

Odlukom o obrazovanju komisije ili radnog tela, odnosno imenovanju lica, utvrđuje se njihov sastav i delokrug  rada. Upravni odbor koordinira i usmerava njihovu aktivnost i raspravlja o njihovom radu.

Član 33.

Stalne komisije Udruženja su:

–           Stručna Komisija za dalji razvoj koncepta Udruženja.

–           Komisija za marketing i MFP.

–           Komisija za sportske i druge objekte.

–           Komisija za zaštitu životne sredine.

Član 34.

Predsednik Udruženja je po funkciji Predsednik Skupštine i Predsednik Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom.

Predsednika Udruženja  bira Skupština. Predsednik Udruženja bira se na vreme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju.

Za Predsednika se predlažu najmanje 2 (dva) člana Udruženja. Jedan član može da predloži samo jednog kandidata za Predsednika.

Predlozi se podnose Sekretarijatu Udruženja u pisanoj formi, najkasnije 15 (petnaest) dana pre održavanja izborne sednice Skupštine.

Kandidati za Predsednika Udruženja dužni su da najkasnije 10 (deset) dana pre održavanja Izborne sednice Skupštine, dostave svoju biografiju, program rada i listu sa po 2 (dva) kandidata za Potpresednika, Načelnika i Sekretara, koji se dostavljaju članovima Skupštine Udruženja  u elektronskom obliku.

Predsednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini.

Član 35.

Udruženje predstavlja i zastupa predsednik Udruženja, bez ograničenja, u skladu sa Zakonom i Statutom udruženja.

U određenim situacijama Predsednik, kao zastupnika,  može da ovlasti i drugo lice iz sastava upravnih organa Udruženja. U aktu kojim ovlašćuje drugo lice za zastupanje, Predsednik mu definiše obaveze, ovlašćenja i druga pitanja u vezi sa tim.

U slučaju duže sprečenosti Predsednika, dužnost Predsednika vrši lice koje ovlasti Predsednik Udruženja.

U slučaju trajne sprečenosti Predsednika, dužnost Predsednika, do prve Skupštine, vrši Potpredsednik ili lice koje za to ovlasti Upravni odbor.

Član 36.

U izvršavanju svojih prava i dužnosti Predsednik Udruženja obavlja naročito sledeće zadatke:

–           predstavlja i zastupa Udruženje, kao ovlašćeno lice, sa pravom potpisa, bez ograničenja i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca;

–           odgovoran je za rad i poštovanje zakona, Statuta i  Pravilnika o radu;

–           rukovodi radom Udruženja  i usklađuje aktivnosti organa ;

–           sačinjava plan rada za mandat za koji je izabran;

–           u saradnji sa Sekretarom stara se o pravovremenoj pripremi sastanaka  Upravnog odbora i Skupštine i izradi materijala za sastanke;

–           stara se o izvršenju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine, i u vezi s tim obaveštava Skupštinu;

–           stara se o izvršenju odluka i zaključaka Upravnog odbora;

–           stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja i prava i obaveza članova Udruženja i preduzima potrebne mere;

–           saziva sastanke Upravnog odbora i rukovodi njihovim radom, kao i sednice Skupštine Udruženja u skladu sa Statutom i Poslovnikom;

–           podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja i predlaže program rada za narednu godinu;

–           utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor;

–           potpisuje odluke i druga opšta akta koje donosi Skupština i Upravni odbor;

–           predlaže godišnji budžet Udruženja i u saradnji sa  Sekretarom, obezbeđuje finansijska i druga sredstva za rad ;

–           odlučuje o prenosu ovlašćenja, iz svoje nadležnosti, na Sekretara i druga rukovodeća lica iz Upravnog odbora Udruženja i definiše nadležnosti ovlašćenog lica;

–           organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa nadležnim državnim organima i drugim organima i organizacijama;

–           ostvaruje saradnju sa sportskim savezima i organizacijama;

–           odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;

–           obavlja i druge poslove određene ovim statutom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora kao i druge poslove koje mu odredi Skupština.

Član 37.

U slučaju da Skupština Udruženja ne usvoji godišnji izveštaj o radu Udruženja, pristupa se glasanju o poverenju (razrešenju) Predsednika.

Predsedniku Udruženja prestaje funkcija pre isteka vremena, na koje je izabran, ostavkom ili razrešenjem.

Ukoliko Predsednik Udruženja podnese ostavku, njegove poslove preuzima Potpredsednik ili najstariji član Upravnog odbora, koji je dužan da sazove vanrednu izbornu Skupštinu, koja će se održati najkasnije tri meseca od dana podnošenja ostavke.

Skupština može Predsednika da razreši dužnosti pre isteka mandata.

Predsednik je razrešen ako za njegovu smenu glasa većina od ukupnog broja članova Skupštine. Razrešenjem predsednika razrešavaju se i svi članovi Upravnog odbora s danom prve sednice Skupštine na kojoj se bira novi Predsednik, u skladu sa ovim Statutom.

Do izbora novog Predsednika i članova, Upravni odbor može da obavlja samo poslove predviđene već prethodno usvojenim planom i programom rada.

Član 38.

Udruženje ima jednog Potpredsednika koji je ujedno i Potpredsednik Upravnog odbora.

Potpredsednik Udruženja zamenjuje Predsednika po ovlašćenju,  u slučaju njegovog odsustva i u slučajevima predviđenim zakonom.

O svim radnjama iz nadležnosti Predsednika, Potpredsednik je dužan da izvesti Predsednika odmah po prestanku razloga za zamenjivanje.

Član 39.

Načelnik Udruženja je član Upravnog odbora.

Načelnik rukovodi načelništvom koje pored njega čine rukovodioci komisija,sekcija i kampova za obuku. Načelništvo podstiče i koordinira planinarske sportske aktivnosti i utvrđuje godišnje planove sportskih aktivnosti i predloge planova akcija.Na predlog Načelnika, Upravni odbor imenuje uži sastav Načelništva.

Član 40.

Sekretar Udruženja je stručno lice, koje je po svom položaju Sekretar Skupštine i Upravnog odbora.

Sekretar za svoj rad odgovara Predsedniku, Upravnom odboru i Skupštini .

Član 41.

Sekretar Udruženja :

–           zastupa Udruženje u imovinskim i drugim pravnim poslovima;

–           rukovodi stručnom službom Udruženja , organizuje i kontroliše obavljanje stručnih poslova i preduzima mere za njihovo unapređenje;

–           organizuje i vodi poslovanje Udruženja i stara se da se ono obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima i poslovnom politikom;

–           stara se o izvršenju odluka organa i tela Udruženja ;

–           stara se o ostvarivanju prava i dužnosti članova organa i tela Udruženja;

–           stara se o izvršenju finansijskog plana Udruženja ;

–           izdaje rešenja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu po odobrenju Predsednika Udruženja ;

–           priprema sednice organa Udruženja

–           snima sednice Skupštine i Upravnog odbora, sačinjava i čuva zapisnike;

–           obavlja u druge poslove u skladu sa Statutom i drugim aktima Udruženja.

Član 42.

Nadzorni odbor Udruženja je samostalni organ koji vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih opštih akata Udruženja , kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja i njegove stručne službe i nadzor nad zakonitošću rada organa Udruženja , a izveštaj o tome podnosi Skupštini.

Član 43.

U slučaju uočavanja nepravilnosti u toku nadzora, Nadzorni odbor o tome obaveštava Predsednika, Sekretara i Upravni odbor.

Predsednik Udruženja je dužan da, na obrazloženi zahtev  Nadzornog odbora, u roku od dvadeset dana od prijema zahteva sazove vanredni sastanak Upravnog odbora, sa zahtevanim dnevnim redom.

Član 44.

Nadzorni odbor (NO) broji 3 (tri) člana i 2 (dva) zamenika, koje bira Skupština na mandat od 4 (četiri) godine, iz reda svojih članova i iz reda eksperata za pojedine oblasti.

Članovi Nadzornog odbora, iz svog sastava, biraju Predsednika Nadzornog odbora i Zamenika predsednika Nadzornog odbora, a novi Predsednik je dužan da o odluci obavesti Upravni odbor najkasnije za sedam dana od dana održavanja sednice, odnosno trideset dana od dana izborne Skupštine.

Član 45.

Kandidovanje i izbor članova Nadzornog odbora vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu izbora kandidata za članove organa .

Članovi Nadzornog odbora ne mogu istovremeno biti i članovi  drugih organa Udruženja .

Nadzorni odbor donosi svoj Poslovnik o radu, a verifikuje ga Skupština.

Član 46.

Nadzorni odbor između dve Skupštine daje mišljenje o značenju pojedinih odredbi Statuta Udruženja , a konačno tumačenje daje prva naredna sednica Skupštine.

Nadzorni odbor, samostalno ili na predlog Upravnog odbora, izriče mere upozorenja članovima i organima Udruženja u slučajevima neispunjavanja statutarnih obaveza.

U slučaju bitne povrede Statuta Udruženja ili zakona, koje učine organi , a na predlog Nadzornog odbora ih ne otklone u zadatom roku, Nadzorni odbor može da inicira ili sazove vanrednu Skupštinu u skladu sa članom 23 ovog Statuta.

Član 47.

Nadzorni odbor ima pravo uvida u rad Udruženja , a svi organi  obavezni su da Nadzornom odboru omoguće uvid u poslovanje i dokumentaciju.

Nadzorni odbor pregleda godišnje obračune i utvrđuje da li se poslovne knjige       Udruženja  vode u skladu sa zakonskim propisima,

Nadzorni odbor, u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti, predlaže mere nadležnom organu.

Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje obavlja pregled materijalno-finansijskog poslovanja,

Svoje nalaze o radu Udruženja u vidu izveštaja, Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi Skupštini, a jednom u šest meseci Upravnom odboru.

Član 48.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

Članovi Nadzornog odbora mogu da prisustvuju radu svih organa i radnih tela Udruženja bez prava glasa

Članovi nadzornog odbora mogu biti ponovo birani na istu funkciju.

Član 49.

Veće časti je  organ Udruženja koji je, kao prvostepeni organ, nadležan da vodi postupak protiv članova koji se ogreše o moralni kodeks ponašanja, nepoštovanja ciljeva i zadataka postojanja Udruženja  i izriče mere,  u cilju očuvanja ugleda Udruženja.

Kandidovanje i izbor Veća časti vrši se u skladu sa Pravilnikom o izboru kandidata za organe Udruženja.

Veće časti bira Skupština na četiri godine, a čini ga tri člana i dva zamenika.

Članovi Veća časti između sebe biraju Predsednika i zamenika Predsednika Veća časti i o tome izveštavaju Upravni odbor Udruženja .

Veće časti donosi Poslovnik o svom radu, koga verifikuje Skupština.

Veće časti odluke donosi većinom glasova.

Članovi Veća časti ne mogu istovremeno biti i članovi Upravnog i Nadzornog odbora.

Član 50.

Veće časti pokreće disciplinski postupak samostalno ili na predlog Upravnog odbora ili Nadzornog odbora.

Veće časti radi i donosi odluke na osnovu ovog Statuta i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti.

Zbog kršenja odredbi Zakona, Statuta i drugih akata organa Udruženja  pojedincu članu ili organu Veće časti može izreći jednu od sledećih mera:

 1. internu opomenu;
 2. javnu opomenu;
 3. posebnu obavezu;
 4. zabranu učešća u radu organa i radnih tela, na određeno vreme ili trajno;
 5. zabranu raspolaganja finansijskim sredstvima i dokumentima Udruženja, na određeno vreme ili trajno;
 6. Isključenje iz Udruženja koje može biti privremeno ili trajno.

U toku postupka, Veće časti može suspendovati onog prema kome se vodi postupak do donošenja odluke Veća časti ili konačne odluke Skupštine Udruženja.

Mera posebne obaveze, jedna ili više, može biti izrečena kao samostalna mera ili uz druge mere.

Žalbe na odluke Veća časti podnose se Skupštini Udruženja čije su odluke konačne.

Član 51.

Veće časti Udruženja može doneti sledeće odluke:

–           Odbaciti zahtev ili žalbu.

–           Odbiti zahtev ili žalbu kao neosnovanu, u celini ili delimično.

–           Usvojiti zahtev, u celini ili delimično.

–           Usvojiti žalbu i poništiti ili preinačiti žalbenu odluku.

Član 52.

Izveštaj o svom radu Veće časti podnosi Skupštini i Upravnom odboru.

Član 53.

Sporove između Udruženja i njegovih članova u vezi sprovođenja Statuta i opštih akata,  rešava Veće časti, a kao drugostepeni organ Skupština.

Član 54.

Sekretarijat Udruženja Upravnog odbora se formira radi efikasnog sprovođenja odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja; blagovremenog izvršavanja zadataka; efikasnijeg ostvarivanja ciljeva Udruženja i koordinacije rada organa i lica sa posebnim ovlašćenjima,   u skladu sa im Statutom.

Član 55.

Sekretarijat priprema sastanke Upravnog odbora i vrši poslove između sednica.

Sekretarijat se stara da se sva dokumentacija izrađuje na valjan način i obezbeđuje čuvanje dokumentacije na za to obezbeđenom i dogovorenom mestu. Sekretarijat predlaže odluku o prijemu novih članova.

Sekretarijat o svom radu izveštaj podnosi Upravnom odboru.

Član 56.

Stručna služba: Za obavljanje stručnih, tehničkih, administrativnih, pomoćnih i njima sličnih  poslova, Udruženje može da ima Stručnu službu.

Poslove u Stručnoj službi obavljaju članovi Udruženja ili radnici sa kojima, prema Zakonu o radu, ugovor o radu sklapa Predsednik Udruženja na osnovu odluke Upravnog odbora.

Obavljanje određenih poslova iz stava 2. ovog člana Upravni odbor Udruženja može poveriti odgovarajućim stručnim institucijama i organizacijama.

Stručna služba Udruženja obavlja poslove na sprovođenju odluka, zaključaka i drugih akata organa Udruženja i oblika organizovanja i rada u Udruženju; priprema analize, izveštaje i informacije, nacrte opštih i drugih akata; organizuje aktivnosti i izvršava poslove iz delatnosti Udruženja i obavlja druge poslove koje joj naloži Skupština, Upravni odbor, Predsednik ili Sekretar.

Radom Stručne službe Udruženja rukovodi Sekretar.

Sistematizaciju radnih mesta i zadataka, na predlog sekretara i Predsednika Udruženja donosi Upravni odbor.

Lica angažovana u Stručnoj službi Udruženja u skladu sa poslovima   koje obavljaju i  mogućnostima Udruženja, imaju pravo na odgovarajuću naknadu – zaradu.

Na Stručnu službu se ne mogu prenositi prava, dužnosti i odgovornosti organa i tela Udruženja.

Član 57.

Oblici ogranizovanja i rada u Udruženju su: saveti, komisije, odbori, sekcije, ogranci, klubovi, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.

Delokrug, nadležnost, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u Udruženju uređuju se odgovarajućim opštim aktima, koja donosi Upravni odbor.

Udruženje pored navedenih u ovom Statutu, može da obrazuje i druge povremene i stalne komisije.

Nadležnost i rad komisija bliže se uređuju odgovarajućim opštim aktima Udruženja i odlukama Upravnog odbora.

Komisije čine:

 1. Predsednik komisije koga imenuje i razrešava Upravni odbor.
 2. Dva do četiri člana komisije koje imenuje i razrešava Upravni odbor Udruženja na predlog Predsednika komisije.

Mandat predsednika i članova stalne komisije traje četiri godine, a trajanje povremenih komisija reguliše se aktom o njihovom osnivanju.

Član 58.

Opšta akta Udruženja su Statut, pravilnici, kriterijumi i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Predlog za promenu Statuta mora biti dostavljen članovima Skupštine  najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine.

Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini u pisanoj formi najkasnije 7 (sedam) dana pre sednice Skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Skupštine sa pravom glasa.

Svaki član i svaki organ Udruženja može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Udruženja.

Svaki član Udruženja ima pravo da dobije primerak Statuta u elektronskom obliku.

Član 59.

Statut i druga opšta akta Udruženja neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima Udruženja.

Odluke i druga opšta akta Udruženja moraju biti u saglasnosti sa Statutom. U slučaju nesaglasnosti opšteg akta sa Statutom, primeniće se odredbe Statuta.

Član 60.

Odluku o statusnim promenama, donosi Skupština Udruženja većinom od ukupnog broja članova Skupštine, na predlog Upravnog odbora,.

Upravni odbor Udruženja može dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova odlučiti da se o statusnoj promeni odlučuje putem neposrednog glasanja (referenduma) članova. Odluka na neposrednom glasanju je doneta ako se za predlog odluke pozitivno izjasni većina od ukupnog broja članova.

Članovi organa Udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju su glasanjem za određenu odluku prouzrokovali , ako je ta odluka donesena grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje.

Za štetu iz stava 1. ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke, izdvojili svoje mišljenje ili su se uzdržali od glasanja.

Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Skupštine Udruženja , Upravnog odbora ili najmanje tri člana.

Odredbe stava 1. i 2. ovog  člana shodno se primenjuju i na odluke sekretara Udruženja.

Član 61.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje  uspostavlja kontakte i saradnju sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine, udruženjima veterana i udruženjima za održavanje tradicija, o čemu odluku donosi Skupština.

Član 62.

Članovima Udruženja,organizacijama – klubovima, drugim organizacijama i pojedincima, za postignute uspehe i rezultate u radu dodeljuju se priznanja prema Pravilniku o priznanjima.

Odluke o dodeli priznanja donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

Ostvarivanje javnosti rada

 

Član 63.

Rad Udruženja je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Javnost rada se obezbeđuje javnošću sednica i objavljivanjem odluka organa , blagovremenim i adekvatnim informisanjem javnosti i članova o aktivnostima Udruženja ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici Skupštine Udruženja.

Predstavnik Udruženja, koji daje podatke i informacije u vezi sa radom, odgovoran je za njihovu tačnost.

Stavove Udruženja,odnosno njegovih organa i tela, mogu da iznose i zastupaju samo izabrani funkcioneri Udruženja.

Zvanično javno i interno glasilo Udruženja je internet sajt.

 

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 64.

Udruženje pribavlja i stiče svoja sredstva i prihode iz:

1)         upisnine;

2)         članarine;

3)         kotizacije za takmičenja, seminare i druge vrste aktivnosti;

4)         prihoda od autorskih prava, po sporazumu sa autorom koncepta;

5)         prihoda od sopstvenih aktivnosti;

6)         sponzorstva;

7)         donatorstva;

8)         poklona;

9)         dobrovoljnih priloga i pomoći državnih organa, drugih organizacija i građana;

10)       kamata na uloge

11)       javnih prihoda;

12)       usluga;

13)       finansijskih subvencija;

14)       neposrednog obavljanja privrednih i drugih delatnosti, u skladu sa zakonom;

15)       prihoda preduzeća, ustanova, agencija, kampova i drugih organizacija kojima je Udruženje osnivač ili suosnivač;

16)       drugih komercijalnih, markentiških, poslovnih,privrednih  izvora, delatnosti  i aktivnosti, u skladu sa zakonom;

17)       hartija od vrednosti;

18)       naslednih prava;

19)       drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Član 65.

Objekti i sredstva kojima raspolaže i koja stekne Udruženje predstavljaju njegovu imovinu.

Udruženja odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Odluke o visini pojedinih sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor.

Udruženje ima dinarske i devizne račune i preko svojih računa posluje samostalno.

Dobit koju Udruženje ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva, zadataka i sadržaja Udruženja.

Član 66.

U cilju pribavljanja sredstava za rad Udruženje može organizovati obavljanje poslova iz oblasti usluga smeštaja, marketinga, edukativnih boravaka u prirodi i kampovima, turizma, ugostiteljstva, izdavačke delatnosti i omladinske i drugih zadruga, u skladu sa Zakonom.

Udruženje za potrebe pribavljanja sredstava, može sarađivati ili osnovati agenciju, zadrugu, klub, edukativni kamp i sl. organizacione oblike.

Odluku o saradnji, osnivanju i  organizovanju navedenih delatnosti donosi Upravni odbor, a verifikuje Skupština.

Član 67.

Udruženje upravlja i koristi objekte i sredstva kojima raspolaže ili su mu dati na korišćenje.

Udruženje može promeniti namenu objektu kojim raspolaže. Udruženje može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi, dati na korišćenje svojim članovima, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora.

Član 68.

Imovinu i sredstva Udruženja čine:

 • nekretnine, pokretne stvari, arhivski materijali, finansijska sredstva, materijalna dobra i prava.

Član 69.

Imovinom upravlja Upravni odbor ili organ kojeg on ovlasti.

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja je Predsednik ili Sekretar, po ovlašćenju Predsednika.

Opštim aktima Udruženja uređuje se način materijalno – finansijskog poslovanja, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, ugovorima i sporazumima.

Član 70.

Udruženje može osnovati, učestvovati u osnivanju ili kupiti preduzeće, agencije, sportske klubove, kampove i druge pravne subjekte, koji mogu doprineti realizaciji sadržaja koncepta Udruženja.O nabavci – otuđivanju nepokretne imovine odlučuje Skupština .

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

 

Član 71.

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost: 5520 i obuhvata Odmarališta i slične objekte za kraći boravak.

Udruženje za potrebe pribavljanja sredstava, može sarađivati ili osnovati agenciju, zadrugu, klub, edukativni kamp i sl. organizacione oblike.

Odluku o saradnji, osnivanju i  organizovanju navedenih delatnosti donosi Upravni odbor, a verifikuje Skupština.

Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada udruženja

 

Član 72.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

 

Član 73.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

 

Član 74.

Udruženje ima svoj okrugli pečat,prečnika 3,5cm, čijom ivicom je, ćirilicom, kružno ispisano: „SLOBODNO NEBO SRBIJE“, Beograd, U sredini pečata je ugrađen izvorni znak grba.

Udruženje ima štambilj pravougaonog oblika 60h40 mm sa zaglavljem u kojem je ćiriličnim pismom ispisan pun naziv Udruženja, sa rubrikom za predmet, delovodni broj i datum.

Član 75.

Udruženje ima svoj grb i zastavu.

Grb je ”Na podlozi lučno oivičenog krsta čiji se kraci sužavaju na mestu ukrštanja, ukrštena su i dva mača. Preko krsta i mačeva postavljen je štit starog francuskog oblika. Na štitu se nalazi zmijolika aždaja koja gleda u levo,

a rep savija u desno.  Kroz stomak je probada raketa koja stoji vrhom na gore u sredini štita. Oko štita opisan je prsten u kome piše ”SLOBODNO NEBO SRBIJE”. Rubovi krstova mogu, ali ne moraju biti ispisani datumima, pokličima i drugim porukama.”

Zastava Udruženja je pravougaonog oblika svetlo plave boje, sa grbom u sredini i natpisom u gornjem delu „SLOBODNO NEBO SRBIJE“.

Slava Udruženja je: „Sv. Arhangel Mihajlo“ (21. novembar).

Član 76.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o Udruženjima.

Član 77.

Ovaj Statut stupa na snagu 8 dana od dana njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

Predsedavajući osnivačke

skupštine Udruženja

________________________

(ime i potpis)