Na osnovu člana 45. st. 2 Statuta udruženja Slobodno nebo Srbije, Skupština udruženja je na svojoj  sednici održanoj dana 20.04.2017. godine donela

 

 

P O S L O V N I K

-o radu Nadzornog odbora-

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim poslovnikom, a u skladu sa Statutom udruženja, bliže se uređuje:

 •  priprema i sazivanje sednica Nadzornog odbora,
 • rokovi za održavanje sednica,
 • materijal za sednicu i dostava materijala,
 • dnevni red, kvorum i tok sednice,
 • održavanje reda na sednicama,
 • donošenje odluka,
 • način glasanja,
 • stupanje na snagu odluka Nadzornog odbora;
 • vođenja zapisnika, i druga pitanja vezana za rad Nadzornog odbora.

 

Član 2.

 Odredbe ovog poslovnika primenjuju se na sve članove Nadzornog odbora i sva druga lica koja učestvuju u radu Nadzornog odbora.

Član 3.

 Sednice Nadzornog odbora su javne.

Izuzetno, sa sednica Nadzornog odbora javnost se može isključiti kada je na dnevnom redu razmatranje i odlučivanje o pitanjima koja predstavljaju (državnu) i/ili poslovnu tajnu.

Član 4.

Predsednik Nadzornog odbora stara se o pravilnoj primeni odredaba ovog poslovnika.

Član 5.

Na predlog predsednika Nadzornog odbora, Nadzorni odbor imenuje zamenika predsednika Nadzornog odbora.

Član 6.

 Član Nadzornog odbora može učestvovati u radu Nadzornog odbora samo lično i ne može dati punomoćje drugom licu da umesto njega glasa na sednici.

Član 7.

 Sednice Nadzornog odbora se održavaju u sedištu udruženja. Predsednik Nadzornog odbora može odlučiti da se sednica Nadzornog

odbora održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi lakše organizacije sednice.

 

 

PRIPREMA I SAZIVANJE SEDNICA NADZORNOG ODBORA

 

Član 8.

Sednice Nadzornog odbora saziva predsednik, a u njegovom odsustvu zamenik predsednika. Predsednik Nadzornog odbora je dužan da sazove sednicu na zahtev većine članova Nadzornog odbora i predsednika Skupštine.

Član 9.

Poziv za sednicu

Poziv članovima Nadzornog odbora za sednicu  sadrži:

 1. datum slanja poziva;
 2. vreme i mesto održavanja sednice;
 3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Nadzorni odbor donese odluku.

Rokovi za održavanje sednica

Član 10.

Poziv za sednicu upućuje se na adrese članova Nadzornog odbora (koje su članovi dostavili udruženju) najkasnije 5 dana pre održavanja sednice.

Član 11.

 U izuzetnim okolnostima sednica se može sazvati i na kraći rok bez dostave materijala.

Član 12.

 Udruženje snosi sve troškove slanja poziva za sednicu.

 

 

Materijal za sedicu i dostava materijala

 

Član 13.

Sekretar udruženja je u obavezi da za sednicu Nadzornog odbora pripremi i članovima stavi na raspolaganje sledeća dokumenta i informacije:

 1. detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa obrazloženjem ili izjašnjenjem o pitanju;
 2. tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
 3. tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje,

Član 14.

 Materijali za sednicu moraju se staviti na raspolaganje članovima

Nadzornog odbora istovremeno sa slanjem poziva:

 1. ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu udruženja u redovno radno vreme;
 2. dostavom materijala na adrese članova Nadzornog odbora;
 3. dostavom materijala na elektronsku adresu članova Nadzornog odbora;
 4. preuzimanjem materijala sa sajta udruženja.

Dnevni red

 

Član 15.

Predlog dnevnog reda sednice Nadzornog odbora udruženja sastavlja predsednik Nadzornog odbora po prethodnom dogovoru sa predsednikom Skupštine, ili predsednikom Upravnog odbora , a po potrebi sa drugim članovima Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora može predsedniku Nadzornog odbora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke kojima se predlaže da Nadzorni odbor donese odluku,pod uslovom da obrazloži taj predlog ili da dostavi tekst odluke koju predlaže.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti predsedniku  najkasnije 5 dana pre dana održavanja redovne sednice. Ako predsednik, prihvati predlog iz stava 2. ovog člana, dužan je da novi dnevni red bez odlaganja dostavi svim članovima Nadzornog odbora.

Ako predsednik ne prihvati predlog za dopunu dnevnog reda, dužan je da predlog dnevnog reda koji je odbijen, ipak dostavi članovima Nadzornog odbora.

 

Kvorum

 

Član 16.

Sednici Nadzornog odbora udruženja obavezno prisustvuju članovi Nadzornog odbora, predsednik Skupštine, predsednik Upravnog odbora i sekretar udruženja a po potrebi i drugi.

 

Tok rada na sednici

 

Prava i obaveze predsednika Nadzornog odbora u radu sednica Nadzornog odbora

  

Član 17.

Predsednik Nadzornog odbora otvara sednicu, rukovodi radom sednice i odgovoran je za održavanje reda na sednici, a naročito:

 

 1. utvrđuje i objavljuje da li na sednici postoji kvorum za punovažno odlučivanje
 2. stara se da tok sednice teče prema dnevnom redu
 3. daje reč članovima Nadzornog odbora i ostalim učesnicima na sednici
 4. odobrava u opravdanim slučajevima napuštanje sednice članovima Nadzornog odbora
 5. izriče mere zbog narušavanja reda na sednici u okviru svoje nadležnosti iz ovog poslovnika
 6. potpisuje sva akta koja donosi Nadzorni odbor
 7. vrši sve ostale dužnosti propisane Statutom i ovim poslovnikom.

 

Član 18.

Nadzorni odbor radi u sednicama.

U slučaju da sednici ne prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje, sednica se odlaže i druga se zakazuje usmeno, a odsutnim članovima dostavlja se pismeno obaveštenje o odloženoj i ponovo zakazanoj sednici. Kvorum za sednicu Nadzornog odbora čini prosta većina od ukupnog broja glasova u Nadzornom odboru

U kvorum se računaju i glasovi članova koji su glasali u odsustvu.

Kvorum na sednici utvrđuje se pre početka rada Nadzornog odbora.

 

Član 19.

Posle konstatacije predsednika Nadzornog odbora da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, čita se izvod iz zapisnika sa prethodne sednice, ukoliko isti nije dostavljen uz materijal za sednicu.

 

Član 20.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo da stavi primedbu na izvod iz zapisnika sa prethodne sednice, koja se unosi u zapisnik tekuće sednice, nakon čega se odlučuje o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice.

Ako nema primedbi konstatuje se da je zapisnik usvojen bez primedbi.

 

Član 21.

U nastavku rada sednice predsednik Nadzornog odbora čita predlog dnevnog reda, a pošto se dnevni red usvoji prelazi se na rad po tačkama dnevnog reda.

 

Član 22.

 Niko na sednici ne može diskutovati pre nego što dobije reč od predsednika Nadzornog odbora. Učesnik u diskusiji može da govori samo o pitanjima u okviru tački dnevnog reda. Niko nema prava da diskutanta prekida u diskusiji, upada mu u reč ili utiče na slobodno izlaganje njegove misli.

 

Održavanje reda na sednicama

 

Član 23.

Ako se diskutant udaljava od dnevnog reda ili ako svojim izlaganjem vređa i kleveće ili na neki drugi način izaziva nekog od prisutnih, predsednik Nadzornog odbora je dužan da ga upozori da se drži dnevnog reda, da ne vređa i ne narušava dnevni red.

Ako se diskutant ogluši o poziv predsednika Nadzornog odbora, predsednik će izreći sledeće mere:

 1. opomena;
 2. zapisnička opomena;
 3. oduzimanje reči;
 4. udaljenje sa sednice;

 

Mere iz tačke 1. i 2. ovog člana izriče predsednik Nadzornog odbora.

Mere iz tačke 3. i 4. ovog člana izriče Nadzorni odbor na predlog predsednika Nadzornog odbora.

Mera udaljenja sa sednice izriče se zbog klevete ili uvrede ili očigledno grubog ometanja rada na sednici. Ova mera izriče se za sednicu na kojoj je bila prouzrokovana. Lice prema kome je izrečena mera udaljenja sa sednice dužno je da odmah napusti prostoriju u kojoj se sednica održava.

Ukoliko to ne učini predsednik Nadzornog odbora dužan je da prekine sednicu i nastavi je tek kada izrečena mera bude izvršena.

 

Član 24.

Dok diskusija traje svaki diskutant ima pravo da povuče predlog koji je ranije dao. Svaki predlog koji se daje u diskusiji mora se obrazložiti.

Posle izlaganja izvestioca ili podnosioca izveštaja predsednik

Nadzornog odbora daje reč diskutantima po redu prijava.

 

Član 25. 

Po iscrpljenoj diskusiji ili prihvaćenom predlogu bez diskusije, Nadzorni odbor donosi odluke u skladu sa Statutom i ovim poslovnikom.

Prvo se glasa po redosledu predloga, ako ih ima, a potom u celini o pitanju koje je na dnevnom redu sednice.

 

Donošenje odluka i način glasanja

 

Član 26.

 1. Nadzorni odbor donosi odluke prostom većinom glasova od ukupnog broja članova,

 

Rezultati glasanja

 

Član 27.

Predsednik je dužan da za svaku odluku o kojoj su članovi Nadzornog odbora glasali utvrdi ukupan broj članova koji su učestvovali u

glasanju, broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova članova koji su se uzdržali od glasanja.

 

Nadzorni odbor  je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na internet stranici udruženja objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su članovi Nadzornog odbora glasali.

Informacije iz stava 2. ovog člana moraju da budu dostupne na internet stranici najmanje 30 dana.

 

Član 28.

 

Glasanje može biti javno ili tajno. Glasanje je po pravilu, javno. Nadzorni odbor može odlučiti da o određenom pitanju glasa tajno i

kada to nije predviđeno Zakonom, Statutom ili poslovnikom o radu.

Ako aktima iz stava 2. ovog člana nije predviđen način glasanja, odluke se donose javnim glasanjem.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Predsednik je dužan da utvrdi i ukupan broj glasačkih listića, kao i broj neiskorišćenih i nevažećih listića.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasa po jednom pitanju ne utiče na punovažnost njegovih glasova po drugim pitanjima.

 

Stupanje na snagu odluka Nadzornog odbora

 

Član 29.

 Odluka Nadzornog odbora stupa na snagu danom donošenja, osim u

sledećim slučajevima:

 1. ako je u odluci određen neki drugi datum;
 2. kada Zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu;
 3. kada je za punovažnost potrebna saglasnost osnivača, u tom slučaju stupa na snagu danom dostavljanja saglasnosti osnivača udruženja.

 

Zapisnik

 

Član 30. 

O toku sednice Nadzornog odbora vodi se zvučni zapisnik i pisani izvod iz zvučnog zapisnika sednice (dalje pisani zapisnik).

Svaka odluka Nadzornog odbora unosi se u pisani zapisnik. Pisani zapisnik sa sednice sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja u svesku propisno ispečaćenu i overenu ili odlaže u registar sednica Nadzornog odbora.

 

Zapisnik sadrži:

 1. mesto i dan održavanja sednice;
 2. ime lica koje vodi zapisnik;
 3. imena članova Nadzornog odbora;
 4. sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
 5. način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Nadzorni odbor odlučivao sa pregledom donetih odluka;
 6. za svaku tačku dnevnog reda o kojoj je Nadzorni odbor glasao: broj mogućih glasova , broj važećih glasova i broj glasova  „za“, „protiv“  i  „uzdržan“;
 7. postavljena pitanja članova i date odgovore, kao i prigovore članova.

Sastavni deo pisanog zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Nadzornog odbora, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik i zapisničar.

 

II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 31.

Sva akta koja donosi Nadzorni odbor potpisuje predsednik Nadzornog odbora.

 

Član 32.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli ili sajtu udruženja. Sve izmene i dopune ovog poslovnika vrše se po postupku kao za njegovo donošenje.

 

                                                ___________________

                                                                     Predsednik Nadzornog odbora